Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Mottagande i grundsärskola

Rutiner inför utredning och beslut om mottagande i grundsärskola.

 
Utgångspunkten är att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Skollagen (2011:800) 7 kap 4,5 §§.
 
Frågan om ett barn skall tas emot i särskolan kan väckas av personalen på skolan och av vårdnadshavarna. Om en elev har svårigheter att nå upp till grundskolans kunskapsmål och att dessa kan bero på en utvecklingsstörning eller vad lagen därmed jämställer ska rektor i samråd med vårdnadshavarna påbörja en utredning för att klargöra om eleven har rätt att tas emot i grundsärskolan.
 
Beträffande barn som ännu inte börjat i skolan när frågan utvecklingsstörning aktualiseras, bör relevanta uppgifter om barnet inhämtas i så god tid som möjligt inför ställningstagande om rätten till denna skolform inför skolpliktens inträde.
 
Rektors ansvar inför ansökan

 • Rektor informerar om vad grundskolan respektive grundsärskolan innebär samt vilka konsekvenser av skolgång i grundsärskola blir för barnet på kort och på lång sikt.
 • Rektor informerar om vilka rättigheter vårdnadshavarna har samt vilka möjligheter grundskolan respektive grundsärskolan har att tillgodose barnets behov.
 • Rektor informerar vårdnadshavaren om vilka utredningar som bör göras och vad de syftar till.

Mottagande i grundsärskolan

- ett myndighetsbeslut

 • Skollagen (2010:800) 7 kap 5§
 • Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2001:23) om rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan.
 • Delegation från utbildningsnämnden.

 
Formalia vid ansökan, utredning och beslut.
Vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskola för sitt barn till utbildningsnämnden, Upplands Väsby kommun.                  
Följande utredningar bifogas ansökan:

 • Pedagogisk utredning
 • Psykologisk utredning
 • Medicinsk utredning
 • Social utredning

.

 • Delegaten fattar beslut om mottagande i särskola enligt skollagen (2010:800) 3 kap 5 § och skolform enligt 11 kap 2,3 §§
 • Beslut skickas till vårdnadshavarna, delges rektor för grundskolan, rektor för grundsärskolan och utbildningsnämnden.
 • Rektor för grundsärskolan skriver in eleven och beslutar om placering i klass/grupp.

 
Överklagande av beslut.
Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet till skolväsendets överklagandenämnd enligt skollagen. Skollagen ( 2010:800) 28 kap12 §.
 
Verkställande av beslut
Ett beslut om att en elev som redan går i grundskolan skall tas emot i grundsärskolan bör verkställas omedelbart enligt skollagen. Om en överenskommen placering vid skolenheten, i klass eller i grupp inte kan ske omedelbart, bör utbildningen för barnet ändå utgå från grundsärskolans kursplaner snarast efter beslutet.
 
Integrerad elev
En elev som är mottagen i grundsärskolan kan enligt skollagen få sin undervisning i en klass i grundskolan om berörda rektorer är överens och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger sitt medgivande Grundsärskolans kursplaner gäller för integrerad elev. Efter beslut från rektor i grundsärskolan får avvikelser göras utifrån elevens behov och möjligheter. Skollagen (2010:800) 7 kap 9 §.
 
Mottagande på försök
Den som är elev i grundskolan eller grundsärskolan kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i den andra skolformen, om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. Skollagen (2010:800) 7 kap 8 §.

Använd blanketten i menyn till höger vid ansökan om mottagande i särskola.

Sidansvarig: Gunilla Ericsson
Senast uppdaterad 19 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster