Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tilläggsbelopp för gymnasieelev i behov av särskilt stöd

Tilläggsbelopp för gymnasieelev i behov av särskilt stöd i Upplands Väsby kommun.  

När det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar att göra en kartläggning av elevens skolsituation och behov. Rektor ansvarar för de utredningsinsatser och kontakter som skolan bedömer som nödvändiga för att göra en allsidig kartläggning. Om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram upprättas enligt skollagen (2010:800) 3 kap 9 §.

Alla skolor har som sin uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Exempel på stödinsatser är specialpedagogstöd, särskild undervisningsgrupp, konsultation och handledning till personal och anpassning av undervisning och miljö. I programpeng ingår resurser för elever i behov av särskilt stöd.

För elever med ett mycket stort stödbehov så kan kommunen utöver att fördela en likvärdig skolpeng, också lämna tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp betalas ut till skolan för stödinsatser gällande en enskild elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd och har ett behov av detta stöd under större delen av skoldagen. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och bör väsentligt avvika från det stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla och som ingår i elevens programpeng.

Skolan ansöker om tilläggsbelopp hos utbildningskontoret. Tilldelningen som är ett myndighetsbeslut utgår från skolans insatser och vistelsetid i skolan. Beviljade tilläggsbelopp följs upp av utbildningskontoret.

Kriterier för ansökan om tilläggsbelopp i gymnasieskola

Observera att det är alltid insatser utifrån elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp.

Bedömning av tilläggsbelopp utgår från det förarbete och den utredning som genomförts av Kommunförbundet Stockholms län och definieras enligt:

Elever med medicinsk funktionsnedsättning:

Elever som, på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/ eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.

Elever med fysisk funktionsnedsättning:

Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörsel- nedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/ eller tekniska hjälpmedel.

Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning:

Elever med sådan problematik att risk inslag föreligger för sig själva eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med betydande svårigheter i koncentration, strukturering, uthållighet.

Ansökan

Ansökan görs läsårsvis av rektor på särskild blankett som finns i menyn till höger. Till ansökan bifogas:

  • Skolans utredning med bedömning av elevens behov samt omfattning och typ av planerade insatser samt beräknad kostnad.
  • Aktuellt åtgärdsprogram med uppföljning och utvärdering av skolans insatser.
  • Övriga intyg, utredningar och dokumentation som styrker behovet.

    Ansökan gällande elever med stöd sedan tidigareansök senast
    30 april 2016


    Ansökan gällande nya elever - ansök senast 30 september 2016.


Ansökan skickas till:

Upplands Väsby kommun
Utbildningsenheten
194 80 Upplands Väsby.


Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 01 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster