Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Studiemedel, inackordering

Du som är folkbokförd i Upplands Väsby och genomgår gymnasieutbildning samt är berättigad till studiehjälp kan söka ekonomiskt stöd vid inackordering eller ekonomiskt stöd till resor - inte båda. Ersättning erhålls t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Studierna skall bedrivas på heltid och utbildningen skall vara godkänd av kommunen. Ansökan ska lämnas inför varje termin.

Ekonomiskt stöd till inackordering

Det ekonomiska stödet till inackordering är ett bidrag till kostnader för inackorderingen och till hemresor. Det utbetalas för 9 månader per läsår - 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Ersättningsbeloppet per månad är 1/30 av fastställt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Aktuellt basbelopp 2017 är fastställt till 44 800 kr, vilket innebär att ersättningen under 2017 blir 1 493 kr/månad.

För att få inackorderingsbidrag förutsätts att du bor inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Avståndet mellan inackorderingsadress och skola får inte vara längre än 40 km och restiden inte mer än 2 timmar per dag.

Inackorderingsbidrag kan beviljas om :

  • Du sökt utbildning i annan kommun/landsting som inte finns på hemorten. För information om gällande regler om du sökt till en friskola hänvisas till Centrala Studiestödsnämnden.
  • Du sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
  • Du går på idrottsgymnasium eller annan utbildning där regeringen beslutar att hela landet skall vara upptagningsområde.
  • Resvägen mellan skolort och hemort måste vara mer än 40 km eller tidsmässigt ta mer än 2 timmar per dag. Med hemort menas föräldrars/förälderns permanenta bostad. Om föräldrarna är skilda och har eller har haft gemensam vård prövas rätten till inackorderingsbidrag utifrån det föräldrahem, där eleven är folkbokförd större delen av den tid ansökan avser.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer ditt ärende att registreras och fördelas till en handläggare.
I handläggningen ingår att verifiera att eleven är inskriven i angiven skola. Eftersom terminen startar i slutet av augusti kan detta inledas först i början på september. Därefter sker en bedömning av att kraven för att få inackorderingstillägg är uppfyllda.

Handläggning och beslut
Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. Beslutet skickas ut till dig per post inom högst 24 dagar.  Du kan överklaga beslutet inom tre veckor.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 27 juli 2017

Logga in

Använd länken för att följa dina ärenden och ändra dina kontaktuppgifter. Inloggningen kräver att du har e-legitimation.
Logga inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster