Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd

Tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd i Upplands Väsby kommun.  

När det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar att göra en kartläggning av elevens skolsituation och behov. Rektor ansvarar för de utredningsinsatser och kontakter som skolan bedömer som nödvändiga för att göra en allsidig kartläggning. Om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram upprättas enligt skollagen (2010:800) 3 kap 9 §.

Alla skolor ska anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Exempel på stödinsatser är specialpedagogstöd, särskild undervisningsgrupp, konsultation och handledning till personal och anpassning av undervisning och miljö. Behov av särskilt stöd ska så långt som möjligt tillgodoses inom hemkommunen och inom den ordinarie skolverksamheten. I skolpeng respektive fritidspeng ingår resurser för elever i behov av särskilt stöd. I Grimstaskolan, Upplands Väsby kommun, finns det en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Denna undervisningsgrupp har en särskilt anpassad pedagogik och miljö för elever med diagnos inom autismspektrumet. I kommunen finns också en grundsärskola och i fristående regi en resursskola.

För elever med ett mycket stort stödbehov så kan kommunen utöver att fördela en likvärdig skolpeng, också lämna tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp betalas ut till skolan för stödinsatser gällande en enskild elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd och har ett behov av detta stöd under större delen av skoldagen. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och bör väsentligt avvika från det stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla och som ingår i elevens skol- respektive fritidspeng. Skolan ansöker om tilläggsbelopp hos utbildningskontoret. Tilldelningen som är ett myndighetsbeslut utgår från skolans insatser och vistelsetid i skolan respektive skolbarnsomsorg. Beviljade tilläggsbelopp följs upp av utbildningskontoret.

Kriterier för ansökan om tilläggsbelopp i förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Observera att det är alltid insatser utifrån barnets/elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte barnets/elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp.

Fysiska funktionshinder Insatser för elev med grav fysisk funktionsnedsättning t.ex. gravt rörelsehinder. Svårigheterna skall vara mycket omfattande och medföra behov av insatser större delen av skoldagen.

Störning inom autismspektrumet som leder till betydande konsekvenser i skolmiljön Insatser för elev med omfattande utvecklingsstörning som ej är mottagen i särskola. Stödinsatser för elever med störning inom autismspektrumet som leder till betydande konsekvenser i skolmiljön. Neuropsykiatrisk och/eller psykosocial problematik med riskinslag för eleven eller för personer i dennes omgivning. Svårigheterna skall vara mycket omfattande och medföra behov av extra insatser större delen av skoldagen.  

Ansökan Ansökan görs läsårsvis av rektor på särskild blankett som finns i menyn till höger.

Till ansökan bifogas:

  • Skolans utredning med bedömning av elevens behov samt omfattning och typ av planerade insatser samt beräknad kostnad.
  • Aktuellt åtgärdsprogram med uppföljning och utvärdering av skolans insatser.
  • Övriga intyg, utredningar och dokumentation som styrker behovet. 

    Ansökan inför kommande läsår-17/18 ansök senast 15 mars 2017.


Ansökan skickas till
Utbildningskontoret
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 04 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster