Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd

Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd i förskola i Upplands Väsby kommun

Barns behov av särskilt stöd skall tillgodoses i den ordinarie verksamheten.
En generellt god kvalitet är den viktigaste insatsen för de flesta barn i förskolan. Särskilda stödinsatser kan behövas för vissa barn.

Bedömning av vilka insatser som är lämpliga görs av förskolechef och personal i samverkan med barnets vårdnadshavare. När ett barn bedöms ha behov av särskilda stödinsatser i förskolan skall en handlingsplan upprättas av förskolan. I planen skall det framgå vilka insatser som planeras, syftet med insatserna, och vilken övrig samverkan som krävs. Exempel på stödinsatser är personalförstärkning, konsultation och handledning till personal och anpassning av lokaler och miljö. Förskolan skall dokumentera, följa upp och utvärdera stödinsatserna.

Tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd — myndighetsbeslut
För barn med grava funktionsnedsättningar kan förskolan ansöka hos utbildningskontoret  om tilläggsbelopp. Tilldelning av tilläggsbelopp utgår från verksamhetens planerade insatser och barnets behov och vistelsetid. Tilläggsbelopp utgör ett komplement till de resurser för särskilt stöd som ingår i den ordinarie barnpengen. Insatser och beviljade resurser följs upp av utbildningskontoret.

Ansökan Ansökan görs av ansvarig förskolechef på särskild blankett som finns på kommunens insida samt kommunens hemsida.


Kriterier för ansökan om tilläggsbidrag i förskolan

Fysiska funktionshinder                                                                  
Barn med grava fysiska funktionsnedsättningar med stort hjälpmedelsbehov t.ex. gravt rörelsehinder eller grav syn - hörselnedsättning. Svårigheterna skall vara mycket omfattande och medföra behov av extra insatser större delen av barnets vistelsetid.
 
Utvecklingsstörning/autism                                                        
Barn med omfattande utvecklingsstörning och barn med diagnos inom autismspektrat samt grav generell språkstörning. Svårigheterna skall vara mycket omfattande och medföra behov av extra insatser större delen av vistelsetiden.

Till ansökan bifogas:

  • Förskolans utredning med bedömning av barnets behov samt verksamhetens planerade insatser samt beräknade kostnader.
  • Aktuell handlingsplan med uppföljning av förskolans egna insatser.
  • Övriga intyg, utredningar och dokument som styrker resursbehovet.

    Ansökan inför kommande läsår gällande barn/elever med stöd sedan tidigare – senast 30 april 2016.

    Ansökan inför kommande läsår gällande nya barn/elever - ansökan senast 30 september 2016.

Använd blanketten i menyn till höger vid ansökan om tilläggsbidrag.

Ansökan skickas till:
Utbildningskontoret
Upplands Väsby kommun,
194 80 Upplands VäsbySidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 01 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster