Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Frågor och svar

Varför satsar Upplands Väsby kommun på det här projektet?

Skolresultaten har under en lång tid varit sämre än förväntat utifrån kommunens sociala och ekonomiska struktur och därför har kommunstyrelsen beslutat att genomföra detta kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt.

När kommer man att kunna se resultat av projektet?

Arbetet med att utveckla skolan är långsiktigt. Vi kommer under projektets gång löpande att presentera resultat och delresultat utifrån våra olika delprojekt. Målet är att se en förbättring av skolresultaten inom tre år.

Hur ser tidsplanen ut för projektet?

Projektet är treårigt, men arbetet ska självklart fortsätta efter det. Se även projektplanen för mer information.

Hur kan man följa projektets utveckling?

Allt arbete i projektet och delprojekten publiceras på webbplatsen under Ett lärande Väsby.

Hur har man kommit fram till just de här delprojekten?

I slutet av november 2013 genomfördes en workshop med brett deltagande från bl.a. förskolor, skolor, förtroendevalda, tjänstemän och näringslivet. Resultatet från workshopen, samt en nulägesbeskrivning innehållande bland annat intervjuer med förskolechefer och rektorer, resulterade i åtta prioriterade förbättringsområden. Dessa ligger till grund för delprojekten.

Vad ska delprojekten ge?

Genom att dela upp Ett lärande Väsby i delprojekt får vi fördjupad kunskap inom varje fokusområde. Projektgrupperna består av personer från olika verksamheter som direkt berörs av resultaten. Genom delprojekten tar vi ett helhetsgrepp kring skolutvecklingen för att säkra en långsiktig och stabil förbättring.

Vilka personer är delprojektledare?

  • Ledningsstöd för utveckling av förskola och skola – Malin Danielsson och Lars-Johan Bastås, Public Partner
  • Den digitala lärmiljön – Per Falk, Utbildningskontoret
  • Barn och elever i behov av stöd – Henrik Malmström, Utbildningskontoret
  • Nyanlända – Björn Axén, Utbildningskontoret
  • Resultatuppföljning på alla nivåer – Christoffer Melander, Stöd & process
  • Lokalförsörjning – Britt Lexander och Anna Hedström, Kontoret för samhällsbyggnad
  • Ersättningsmodeller – Magnus Hjort, Utbildningskontoret
  • Dialog för ett lärande Väsby – Nils Munthe, Kommunledningskontoret

Hur har delprojektledarna valts?​

Delprojektledarna är personer inom kommunen som har dessa frågor inom sitt ordinarie uppdrag.

Vilken är skillnaden mellan projekten ”Ett lärande Väsby” och ”Alla i mål”?

Ett lärande Väsby är ett kommunövergripande projekt som riktar sig till alla förskolor och skolor, både kommunala och fristående. ”Alla i mål” är de kommunala förskolornas och skolornas arbete med skolutveckling. Dessa projekt kompletterar självklart varandra.

Vad har hänt i Dialog för Ett lärande Väsby?

De förslag som arbetsgruppen lämnade över till den politska styrgruppen i januari har dels tagits om hand av de olika delprojekten och resulterat i ett förslag till nytt delprojekt.

Jag har fler frågor och åsikter – var kan jag vända mig?

Ta kontakt med Malin Danielsson som är projektledare för Ett lärande Väsby malin.danielsson@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster