Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Föreningsbidrag

Här nedan finns kort information om de bidrag föreningar kan söka i Upplands Väsby kommun. I spalten till höger finns bidragsregler samt länk till webbiragssidan

I Upplands Väsby måste en förening, för att vara berättigad till kommunala bidrag, vara registrerad i  Upplands Väsby kommuns föreningsregister samt ha sin huvudsakliga hemvist i kommunen. Läs mer om generella krav i bidragreglerna. Alla idrottsföreningar måste vara anslutna till Riksidrottsförbundet.

Bidragen ansöks via webben. Till ansökningen ska handlingar från senast årsmötets bifogas. I bidragsreglerna står det vilka handlingar som krävs för att söka de olika bidragen.

Godkännande av föreningsuppgifter i föreningsregistret FRI

En gång per år ska föreningens administratör logga in i föreningsregistret och kontrollera att alla uppgifter om föreningen stämmer (kontaktuppgifter, styrelseledamöter, plus-/bankgirokonto m.m.). Administratören ska justera uppgifter vid behov och sedan godkänna föreningsuppgifterna. Det är föreningens skyldighet att hålla föreningsregistret uppdaterat, vid felaktiga uppgifter kan det bli problem vid bidragsutbetalningar och föreningen kan missa viktig information från kommunen.

Grundbidrag

Bidrag utgår till förening med idrottsinriktad verksamhet med 85 kr per bidragsberättigad medlem och år. Föreningen måste ansöka om aktivitetsbidrag via ApN för att kunna få grundbidrag. I övrigt se gemensamma villkor i bidragsreglerna till höger. Det krävs ingen särskild ansökan om grundbidrag, ansökan sker per automatik när föreningen ansöker om aktivitetsbidrag via ApN. Grundbidraget betalas ut en gång per år, i samband med övrig bidragsutbetalning under våren, för föregående års antal bidragsberättigade medlemmar.

Aktivitetsbidrag

Bidraget ges för antalet sammankomster (som varat minst 60 minuter med minst 3 deltagare utöver ledare) och som utgår med för närvarande 68 kr för ålderskategorin 7-13 år, samt 85kr för ålderskategorin 14-20 år.
Ansökan sker två gånger per år, 25 februari samt 25 augusti och betalas ut retroaktivt för förgående halvårsperiod. Bidraget kan endast sökas utav idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Bidraget ansöks via ApN (se mer information i fliken till vänster).

Startbidrag

Bidrag utgår till nystartad förening med 500 kr per månad under första verksamhetsåret. Ansökan kan göras när föreningen uppnått 14 medlemmar, varit verksam 3 månader samt registrerat sig i kommunens föreningsregister. Idrottsföreningar ansöker om bidraget via ApN, övriga föreningar ansöker om bidraget via FRI.

Lokalbidrag

Utöver möjlighet att hyra kommunens lokaler till reducerad kostnad kan föreningar, som kan påvisa särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal. Bidrag utgår med max 50 % av den totala hyreskostnaden och är maximerat till 40 000 kronor.
Bidragsberättigade kostnader är uppvärmning, vatten, sophämtning samt hyra. Som hyra räknas i förekommande fall även ränta och amortering. Tilldelning av lokalbidrag godkänns av kultur- och fritidsnämnden. Ansökan görs senast 25 februari. Idrottsföreningar ansöker om bidraget via ApN, övriga föreningar ansöker om bidraget via FRI.

Projektbidrag

Under 2016 går det inte att söka något projektbidrag i Upplands Väsby kommun. För mer information kontakta Elisabet Eklund Nilsson, vikarierande utredare på staben för kultur-och fritidskontoret. E-post: elisabet.nilsson@upplandsvasby.se

Miljöstöd​

Miljöstödet ska användas för kostnader av de miljöfrämjande delarna inom ett evenemange och vara öppet för allmänheten. Exempel på vad miljöstödet kan användas till; marknadsföring av evenemanget, föredragsarvode,
trycksaker och källsorteringsplatser. Miljöstödet är dock inte tänkt för; lokalkostnader, förtäring och allmänna omkostnader. 

Beloppet för miljöstödet är totalt 100 000kr/år. En förening kan max bli beviljade 10 000 kr/år. Mer information samt ansökningsblankett finns i spalten till vänster.

Ansökan sker löpande från 1 januari till 31 december.  

Verksamhetsbidrag

Kulturföreningar, scoutföreningar samt friluftsföreningar kan ansöka om verksamhetbidrag. Bidragsansökan görs genom dialogmoddellen Sandviksmodellen där föreningara presenterar sin verksamhet och sina behov på ett möte tillsammans med handläggare från kundvalskontoret. Bidraget avser kommande verksamhetsår och redovisas i november året därpå. Ansökan görs i november.

Anmälan till bidragsmöte måste göras senast 15 oktober. Anmälningsformulär publiceras i vänstersplaten.

Bidrag till studieförbund

Studieförbund med verksamhet i Upplands Väsby kommun, som kan redovisa minst 50 studietimmar kan söka verksamhetsbidrag. Studieförbund med egen lokal i Upplands Väsby kommun kan även söka ett grundbidrag. Bidragsreglerna finns i menyn till höger. Ansökan görs digitalt senast 15 april.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 05 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster