Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bilda förening

På denna sida hittar du information om vad som gäller för att bilda en förening.

Vad är en förening?


En förening är en grupp människor med ett gemensamt intresse som beslutar att ägna sig åt en viss verksamhet. Upplands Väsby har ett aktivt och varierat föreningsliv bland både barn, ungdomar, vuxna och äldre.
  

Varför bildar man en förening?


En av fördelarna med att bilda en förening är att man skapar en fastare gemenskap kring sina intressen. Föreningen är en mötesplats och genom föreningen har man möjligheter att påverka och förändra samhället.
Det är viktigt att en förenings styrelse tillgodoser medlemmarnas åsikter. Det är också viktigt, att det finns kunskap om hur man ger föreningsarbetet stadga och en tydlig inriktning liksom att föreningen har ett mål och en verksamhetsidé.

Man behöver inte registrera sig som förening i Sverige. Det finns heller inga speciella lagar som styr ideella föreningar. Vissa allmänna regler gäller dock, till exempel att en del föreningar ska vara knutna till en riksorganisation. Läs mer via länken till Skatteverket till höger.

Föreningar kan registrera sig hos Skatteverket för att bli tilldelade organisationsnummer.
Läs mer via länken till höger.

Kommunala bidrag


I Upplands Väsby måste en förening, för att vara berättigad till kommunala bidrag, vara registrerad hos kommunen och tillhöra en riksorganisation. Läs mer om våra regler för bidrag via länken till höger.

Att bilda en förening


För att bilda en förening behövs ett antal personer med ett gemensamt intresse. Tillsammans bildar personerna en förening och åtar sig uppgifter inom den. En ideell förening bildas när den valt en styrelse, har skrivna stadgar och har ett namn.
Till de första uppgifterna hör att utse en tillfällig styrelse (en så kallad interimsstyrelse) och en revisor som ska fungera fram till första årsmötet.

Denna styrelse har till uppgift att:

 • Ha hand om medlemsförteckningen
 • Svara för den verksamhet som föreningen ska ha fram till årsmötet
 • Upprätta förslag till stadgar. Ta reda på om det finns en riksorganisation för er förening, eftersom du då troligen kan följa deras normalstadgar

Följande dagordning kan vara bra att arbeta efter när föreningen bildas:
1.      Mötets öppnande
2.      Fastställande av dagordningen
3.      Val av mötesfunktionärer
a.      Ordförande
b.      Sekreterare
c.      Justeringsmän
4.      Information
5.      Beslut om bildande av förening
6.      Beslut om föreningsnamn
7.      Fastställande av årsavgift
8.      Frågan om stadgar
9.      Diskussion om verksamhet
10.    Val av styrelse
11.    Val av revisorer
12.    Val av valberedning
13.    Avslutning

Anmäl därefter föreningen för registrering hos Kommunen. Det kan du göra HÄR. http://fri.upplandsvasby.se/fritid-forening/

Att utse en styrelse
Första steget mot en fungerande förening är att en styrelse utses. Den bör minst bestå av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med valfritt antal ledamöter.
Om föreningen har olika verksamheter kan varje verksamhet vara representerad i styrelsen, men det är själva styrelsen som har det totala ansvaret för föreningens drift mellan årsmötena.

Vid val av styrelse utser föreningen även revisor och eventuellt revisorsuppleant. Dessa behöver inte vara auktoriserade revisorer.

Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgift är att inom ramen för stadgarna, mellan årsmötena, ta till vara på föreningens och medlemmarnas intressen. Alla i styrelsen har ett gemensamt ansvar.

I styrelsens uppdrag ligger även att se till att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet och deltar i de olika arbetsuppgifterna.

Dessutom har de vissa av de olika rollerna i styrelsen en del specifika uppdrag.

Ordförande har till uppgift att

 • Leda styrelsens och föreningens arbete
 • Sammankalla och leda styrelsesammanträdena
 • Representera föreningen samt ha kontakt med myndigheter
 • Fördela arbetsuppgifter inom och utom styrelsen
 • Stimulera medlemmarna
 • Eventuellt vara firmatecknare enligt stadgar eller delegation

Sekreteraren har till uppgift att

 • Skriva protokoll vid sammanträdena
 • Sköta föreningens post
 • Handha föreningens samlade handlingar
 • Kalla till möten
 • Sköta föreningens medlemsregister
 • Eventuellt vara firmatecknare

Kassören har till uppgift att

 • Förvalta föreningens kassa och övriga ekonomi
 • Inkassera medlemsavgifter
 • Verkställa in- och utbetalningar
 • Sköta föreningens bokföring och upprätta bokslut
 • Eventuellt vara firmatecknare enligt stadgar eller delegation
 • Rapportera till styrelsen om det ekonomiska läget

Revisorerna har till uppgift att

 • Granska styrelsens arbete och se till att det överensstämmer med föreningens målsättning och stadgar
 • Granska de löpande räkenskaperna samt protokoll och andra handlingar som berör föreningens verksamhet
 • Skriva revisionsberättelse samt även till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen
 • Granska bokföringen inför årsmötet

Valberedningen har till uppgift att

 • Följa styrelsens arbete under verksamhetsåret
 • Vid årsmötet föreslå kandidater till styrelsen

Valberedningen och revisorerna är medlemmarnas förlängda arm mellan årsmötena och är därför mycket viktiga funktioner.
  

Vad säger lagen?


Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. Föreningar omfattas dock av vissa allmänna lagar som t.ex. skattelagen och bokföringslagen. En förening betraktas som en juridisk person när den har stadgar och styrelse. Juridisk person innebör att föreningen äger dess tillgångar och ansvarar för dess skulder.

En förening blir juridiskt bunden av en överenskommelse när föreningen är en juridisk person samt när den/de som träffat avtalet varit behöriga att företräda föreningen som firmatecknare.
  

Firmatecknare och ansvar


I en förening är det en grundläggande skillnad på föreningens ansvar och enskilda medlemmars personliga ansvar. När föreningen har stadgar och en styrelse betraktas den som en juridisk person. Ansvarig för den juridiska personen är alltid föreningens styrelse.

Enskilda styrelsemedlemmar har rätt att företräda föreningen via delegationsordning och sin namnteckning i allt som berör föreningen, till exempel i brev, bidragsansökningar, bank- och posthandlingar m.m. De personerna kallas då för firmatecknare.

Föreningens styrelse väljer på ett styrelsemöte vem eller vilka som representerar föreningen som firmatecknare och noterar detta i mötesprotokollet. Detta kallas delegationsordning. Vanligast är att ordförande tillsammans med någon annan, t.ex. kassör eller sekreterare, väljs att vara firmatecknare.

Föreningen ska också ange om de som är föreningens firmatecknare kan göra det ensamma eller tillsammans. "Var för sig" eller "två eller tre i förening" anges då efter namnet i beslutet. Om ingen firmatecknare väljs, blir varje enskild medlem i styrelsen automatiskt föreningens firmatecknare var för sig, vilket inte är att rekommendera.

Föreningen kan också utse särskild kontotecknare för ekonomiska ärenden. Kontotecknare kan endast underteckna handlingar som gäller föreningens konton. Från styrelsemötet vid väljandet skall i protokollet anges vilka konton det gäller. Posten eller banken måste sedan delges detta i form av ett protokollutdrag. Observera skillnaden på de två begreppen firmatecknare och kontotecknare. En firma/kontotecknare ska ha fyllt 18 år.

Att skriva stadgar


En förening måste ha skrivna stadgar för sitt arbete. Stadgarna utgör föreningens grundstomme och huvudsakliga riktlinjer. Här följer ett exempel på vad stadgar kan innehålla:

§ 1. Föreningens namn och datum då föreningen bildades
§ 2. Målsättning — mål och syften med föreningens verksamhet
§ 3. Medlemskap. Denna punkt bör innehålla
 • hur man blir medlem i föreningen samt regler för utträde och uteslutning
 • medlemmars rättig- och skyldigheter
 • hur medlemsavgiften fastställs

§ 4. Verksamhetsår - redovisningsår - årsmöte. Här anges verksamhets- och räkenskapsårets längd samt vad årsmötet bör innehålla och när det ska hållas.
§ 5. Hur styrelsen ska vara tillsatt, antal, mandatperiod och vilka speciella funktioner årsmötet väljer, respektive utser vid det så kallade konstituerande mötet d.v.s. bildandemötet. Konstituerande möte hålls efter varje årsmöte. Oftast det första styrelsemötet efter årsmötet.

Årsmötet

 • En gång om året har föreningar årsmöten. Dessa möten bör alltid ta upp:
 • Godkännande av utlysandet av mötet
 • Upprop, endast betalande medlemmar får rösta
 • Godkännande och fastställande av dagordningen
 • Val av mötesfunktionärer; mötesordförande, sekreterare, justerare (granskar och godkänner protokollet samt räknar röster vid eventuell röstning)
 • Behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet under året
 • Val av styrelse och revisorer

Årsmötet kan även behandla andra ärenden.
Exempel på detta är:
§ 1. Förslag från styrelsen
§ 2. Motioner
§ 3. Budget för följande år
§ 4. Fastställande av medlems- och årsavgift
§ 5. Styrelse och revisorer. Antalet ledamöter och revisorernas antal bör framgå liksom styrelsens och revisorernas respektive arbetsuppgifter. Ange minsta och högsta antalet ledamöter. Antalet ledamöter bör vara ojämnt.
§ 6. Kallelser till föreningsmöten
§ 7. Beslutsordning. Hur besluten fattas vid årsmötet, när öppen respektive sluten omröstning skall användas och när mötet är beslutmässigt.
§ 8. Stadgeändring. Här anges vilken majoritet fordras vid årsmötet för att stadgarna skall ändras — vanligtvis 2/3 majoritet.
§ 9. Upplösning. En förening kan hamna i en situation där slutsatsen blir att föreningen skall upplösas. Vanligtvis ska detta behandlas vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst 2/3 majoritet vid varje möte.
Ange hur eventuellt överblivna medel ska användas.

Att tänka på  

  
Tänk på skillnaden mellan ett protokoll och stadgar. Stadgarna ska kunna gälla i många år. Namn på personer hör ej hemma i stadgarna. Likaså beslut om årsavgifter och dylikt som kan ändras varje år. Dessa mer temporära beslut hör hemma i årsmötesprotokollen.  De olika riksorganisationerna har normalstadgar för sina föreningar.

Sveriges Riksidrottsförbunds normalstadgar är exempelvis bra stadgar att efterlikna. Det är viktigt för varje enskild förening att ta ställning till om den vill följa de så kallade normalstadgarna helt.

Sidansvarig: Tina Harju
Senast uppdaterad 28 april 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster