Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vattenvård

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med att skydda och vårda vattnet för att bibehålla och utveckla en god vattenkvalitet och vattenmiljö i Upplands Väsby.

Oxunda vattensamverkan
Vatten känner inga kommungränser utan rör sig istället inom s.k. avrinningsområden. En stor del av vattenvårdsarbetet drivs därför genom , ett samarbete mellan fem kommuner, Oxunda vattensamverkan (Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Vallentuna och Täby) som helt eller delvis ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Syftet med samverkan är att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten inom avrinningsområdet.

Oxunda vattensamverkan har en politisk ledningsgrupp där delegaterna är utsedda av respektive kommun. En styrgrupp med tjänstemän från kommunerna svarar för det praktiska arbetet. Från Upplands Väsby kommun deltar en tjänsteman från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Dagvattenpolicy
Ett viktigt styrdokument för vattenvården är Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy. Dagvatten är vatten som avrinner från hårdgjorda ytor så som vägar, parkeringar och tak. Dagvattnet innehåller föroreningar som måste tas omhand innan vattnet når sjöar, vattendrag och grundvatten. Oxunda vattensamverkan har tagit fram en dagvattenpolicy som antagits av Upplands Väsby kommun i mars 2016, en revidering av tidigare dagvattenpolicy från 2001. För att att läsa mer om dagvattenpolicyn i sin helhet, klicka här.

Vattenplan
Kommunen arbetar aktivt med vattenvårdsfrågor och har sedan 2013 en ny digital vattenplan bestående av planeringsunderlag i form av produktblad för alla sjöar, vattendrag och våtmarker. Produktbladen återfinns på Väsbykartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De anger vilken miljökvalitetsnorm som gäller, vilka skydd som föreligger och vilken påverkan som sker i form av övergödning, erosion samt miljögifter. De beskriver även den önskvärda utveckling som behövs för att nå en god vattenkvalitet.

Länsstyrelsen - vattenmyndighet
Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt är vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Upplands Väsby kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Välkommen med din anmälan till bildandet av grundvattenrådet

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 17 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster