Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bil

Upplands Väsby har ett väl fungerande biltrafiksystem. Relativt sett i regionen har kommunen få framkomlighetsproblem och kommuninvånare kan enkelt ta sig till målpunkter med bil. De största trafikflödena i Upplands Väsby finns på E4 med över 70 000 fordon per dygn. Vid sidan om E4 är trafikflödet störst på vägnätet som ansluter till Glädjens trafikplats; Mälarvägen, Sandavägen och Vallentunavägen. Här är det tidvis problem med framkomligheten. Inom de tättbebyggda delarna har trafikbelastningen varit relativt konstant de senaste 10 åren.

De övergripande bristerna i bilnätet beskrivs i trafikstrategi och trafikplan. Vid sidan om de konkreta ombyggnads- och förstärkningsåtgärderna för biltrafiken ligger tyngdpunkten på en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik och förstärkningar av gång- och cykelvägnätet.

Kommunen har tagit fram en hastighetsplan som redovisar vilka hastighetsgränser som ska gälla för olika vägar. Hastighetsgränserna sätts med hänsyn till de oskyddade trafikanter som kan vistas på eller kring vägen.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 september 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster