Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Mål för Väsby Entré

Det övergripande målet är:

Skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter

Väsby tar sitt ansvar i regionen. Stockholmsregionen har uttalade mål om framsynt tillväxt, hållbar i alla avseenden: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Väsby ligger centralt i den norra regiondelen och har därmed en nyckelroll. Väsby medverkar till att de regionala målen infrias genom sina pågående utvecklingsprojekt inom bostadsbyggande, arkitektur, infrastruktur, näringsliv och utbildning. Ett av projekten är Väsby Entré.

• En kapacitetsstark och komplett kommunikationsnod med egen identitet Väsby station med 15 000 dagligen av- och påstigande tågpassagerare och
9 000 busspassagerare ska stärkas som regional och lokal bytespunkt. Stationen ska utformas för en framtida utökad kollektivtrafik med nya tåg och bussförbindelser med möjlighet för såväl pendel- som regionaltåg att angöra Väsby. Stationen ska vara en säker, trygg och effektiv bytespunkt som är attraktiv för resenären, en station med mervärde. Väsby Entré ska vara en av kommunens portar och tydligt visa Väsbys identitet och kvalitet.

En tät och funktionsblandad stad med utvecklade stråk
Väsby Entré ska utvecklas till en tät och funktionsblandad stadsdel med god arkitektur som binder samman Runby med centrala Väsby. Området ska innehålla en hög andel bostäder samt lokaler för kontor, handel och andra verksamheter. Väsby Entré ska vara en stark mötesplats för såväl invånare som besökare. Väsby Entré ska präglas av god stadsmiljö som bygger på idén att stadslivet sker i det offentliga rummet  – gator, torg, och parker – med medvetet utformade och kontinuerligt sammanhängande utblickar och stråk. Kommersiella lokaler tillsammans med resefunktioner, kultur, skola, bostäder med mera ska bidra till att göra stadsmiljön levande, intressant och rik på upplevelser. Tillgänglighet till och i Väsby Entré ska vara god med goda förbindelser för gående, cykel, kollektivtrafik och bil. Tydliga och gena gång- och cykelstråk till och från stationen samt över järnvägen ska knyta ihop den västra sidan med den östra. Passagerna över järnvägen ska göras attraktiva och reducera järnvägens barriäreffekt. Rekreationsstråken/upplevelsestråken som löper på båda sidor om järnvägen ska integreras i den nya stadsstrukturen.

En stad som bidrar till en hållbar utveckling
Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling, socialt, ekologiskt, fysisk och ekonomiskt, genom en tät och funktionsblandad stadsdel i kollek­tivtrafiknära läge. Utifrån de förutsättningar som ­platsen medför, t.ex. den livgivande men också ­störande Ostkustbanan, skapa en bra stads- och boendemiljö. Väsby Entré ska ge förutsättningar för flexibla stads- och bebyggelsestrukturer som tål att förändras och utvecklas på längre sikt. Väsby Entré ska ha en hög ambition vad gäller hållbar stadsutveckling bland annat genom att formas som en klimatan­passad stadsdel där grön- och blåstruktur tas tillvara och utvecklas och där en miljövänlig byggnadsstandard förordas. Väsby Entré ska vara ekonomiskt realistiskt för såväl offentliga som privata intressen.

Sidansvarig: Anne-Sophie Arbegard
Senast uppdaterad 20 november 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster