Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby,


områdena Väsby sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat

I samband med allmänna val den 14/9 2014 genomfördes folkomröstningen om den fördjupade översiktsplanen. Svaret blev NEJ


Inriktningen för hela planeringsarbetet har varit en vision om vad man vill skapa i området. Den kan ses som en sammanfattning av de saker man vill åstadkomma i området och tar därför inte upp alla utmaningar eller svårigheter som måste lösas för att kunna förverkliga visionen. Visionen återfinns på sida 30 i översiktsplaneförslaget som du hittar om du klickar på länken i högerspalten.

För argument för och emot förslaget hänvisas till respektive kampanj – FÖR eller EMOT förslaget. För att bilda dig en uppfattning om vad förslaget innebär bör du bläddra igenom hela förslaget. Det cirkulerar både rykten, spekulationer och oriktig information som bara tillgång till planen kan råda bot på. Vi hoppas också att ni deltar vid de informationsträffar som kommunen anordnar för att ta chansen att ställa frågor och bilda er en uppfattning om vad ni tycker om den plan som finns.


VISION
Väsby sjöstad är en ny stadsdel som planeras på Runsahalvön vid Mälarens strand, i Upplands Väsby kommuns västra delar. Här föreslås en hållbar stadsdel med ca 3000 nya bostäder och tillhörande service och verksamheter. Stadsdelen kommer att ge plats åt ca 7500 nya invånare.

Planförslaget tar sin utgångspunkt i antagandet att en ny stadsdel vid Mälaren är av strategiskt värde för kommunen som: "ett sätt att förändra bilden av kommunen, locka nya invånare och göra Mälarstrandens och Runsahalvöns rekreationsvärden tillgängliga för kommunens och regionens invånare".

En ny stadsdel som genomsyras av närheten till Mälaren
Hela stadsdelen Väsby Sjöstad genomsyras av närheten till vatten. Stadsdelen öppnar upp sig mot det vackra Mälarlandskapet och möjliggör en ökad tillgänglighet till strand- och vattenmiljöer och aktiviteter knutna till dessa.

En stadsdel med hög livskvalitet
Stadsdelen Väsby sjöstad präglas av en hållbar livsstil med goda förutsättningar för gemenskap och tillhörighet. Stadsdelen är tillgänglig för alla och en plats för möten över sociala och kulturella gränser. Närheten till naturen och Mälaren ger goda grunder för en hög livskvalitet. Lokala verksamheter bidrar till att Väsby Sjöstad blir en levande stadsdel.

En utveckling som bidrar till ökade rekreativa kvaliteter i Upplands Väsby kommun och i Järvakilen
Den fördjupade översiktsplanen bidrar till att de rekreativa värdena inom området ökar, och på så vis även i Järvakilen. Det idag populära rekreationsområdet integreras i den nya stadsdelen. Tillgängligheten till naturen ökar, och rekreativa målpunkter utvecklas. Mälarstranden tillgängliggörs i så stor utsträckning som möjligt.

En utveckling som bidrar till en ökad biologisk mångfald
Väsby sjöstad utvecklas på ett sätt som gör att naturvärdena i området utvecklas och stärks. Värdekärnor för den biologiska mångfalden utvecklas, nya värden skapas och de ekologiska sambanden stärks. Projektet ska även bidra med en ökad kunskap om hur stadsutveckling kan integreras med naturvärden på ett bra sätt.

En stadsdel med hållbara transporter
Väsby sjöstad har ett hållbart transportsystem, där resor främst sker till fots, med cykel, kollektivtrafik eller miljöbil. Ett minskat bilberoende bidrar till att göra Väsby Sjöstad till en stadsdel med ett rikt gatuliv. Projektet ska utmana svårigheterna med avståndet till pendeltågstationen i Upplands Väsby med hjälp av unika lösningar för kollektivtrafik.
 
En stadsdel med lokala kretslopp och ekosystemtjänster
Väsby sjöstad är byggt med lokala kretsloppslösningar, där avfall och näring tas omhand lokalt. Stadsdelen planeras så att den omgivande naturens ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Det gäller odling, skogsbruk, fiske, produktion av dricksvatten, insektspollinering, luft- och dagvattenrening.

En stadsdel som utvecklas med ett aktivt genomförande
Väsby Sjöstad innehåller högt ställda mål för att bli en hållbar stadsdel utifrån samtliga aspekter. Med ett stort engagemang från samtliga inblandade aktörer utvecklas projektet genom en aktiv genomförandeprocess. Kommunen bidrar med en stark organisation för genomförandet där även medborgarna har en självklar roll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 13 oktober 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster