Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vilundaparkens utveckling

År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

Kommunen kommer även att se över möjligheten att bygga bostäder i Vilundaparkens område, exempelvis utefter Husarvägen. Stadsutvecklingen sker främst i de centrala delarna, där Centralvägen binder ihop stationsområdet med Väsby Centrum och Vilundaparken.

Nu är dialogen stängd.

Tack för alla synpunkter!

Vad händer med synpunkterna?

Utifrån inkomna synpunkter och ett fortsatt analysarbete formas därefter olika visioner. Återkoppling av synpunkterna sker under våren 2017 och efter den dialogen tas en samlad vision fram som ska ligga till grund för kommande planprogramarbete och inför beslut av politiken.

Information

Programområde
Programområdet omfattar hela Vilundaparken. Det finns ett behov av att se över hur verksamhetsområdet vid Truckvägen och Stockholmsvägen, på andra sidan E4, kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, därför har även dessa verksamheter inkluderats i programområdet. 

För Vilundaparken finns sedan tidigare ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 2008. Programmet görs nu om. Beslutet att ta fram ett planprogram som ska beskriva Vilundaparkens framtida utveckling togs av kommunstyrelsen den 7 juni 2016. Vad är ett program?

Grundskola i Vilundaparken
Beslut om att pröva en grundskola i norra delen av Vilundaparken har tagits av kommunstyrelsen. Planeringen av den nya skolan pågår parallellet med planeringen av Vilundaparken. Skolans uteytor i kombination med Vilundaparkens idrottsytor kommer att klarläggas i det fortsatta arbetet.

Dialogområdet är rödmarkerat. Gul markering innefattar skolans yta och ingår inte i dialogen. Klicka på bilden för större karta.

Sidansvarig: Blanka Libisz
Senast uppdaterad 15 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster