Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Nödvändig gallring av skog

Med start i augusti 2013 kommer Naturskog AB på uppdrag av kontoret för samhällsbyggnad utföra varierade skogliga åtgärder på utvalda delar av den kommunägda naturmarken i Bollstanäs. Syftet med dessa åtgärder är att göra marken mer upplevelsevärd samt att gynna den biologiska mångfalden i dessa tätortsnära skogspartier.
Målbilden med skötseln är att skapa och bibehålla en öppen och varierad skog med stora möjligheter till bland annat bär- och svampplockning, lek och motion samt andra naturupplevelser.
Gallring är en nödvändig åtgärd i skogen. En planterad skog kan inte utan problem lämnas för fri utveckling. Träden är planterade samtidigt och kommer därför att dö samtidigt. De kommer att stå för tätt och konkurrera ut varandra så att inga blir särskilt stora eller gamla. Gallringar är därför nödvändiga om man vill ha en upplevelsevärd, öppen skog med grova gamla träd av olika slag som är olika gamla.
Genom att skapa mindre gläntor och luckor i skogen kan man efterlikna naturliga störningar såsom stormfällen eller bränder och nya trädskott får chans att gro. För att återfå en kontinuitet i skogen behöver man skapa förutsättningar för föryngring utan att kalhugga, och då är gallring och luckhuggning en miljövänlig och effektiv åtgärd.

Lövträd bidrar till mångfalden i skogen. Om det finns många olika trädslag finns det också många olika arter. I en naturskog kommer ofta lövträd upp i luckor som bildas efter bränder eller vindfällen, samt att lövträd bidrar till att göra skogen mindre känslig för stormar och andra skador som kan uppkomma. Därför eftersträvas en blandskog där både gamla och unga träd av olika arter ska få plats.
Det är viktigt att lämna kvar en del död ved efter skogsåtgärder. Man får därför ha överseende med att skogen kan upplevas lite "stökig" under ett par år efter åtgärden.

Levande träd har en naturlig motståndskraft emot insektsangrepp. Insekterna behöver därför den döda veden för att jaga, äta, bo och föröka sig i. Kvarlämnade grenar och toppar kan utgöra ett utmärkt smörgårdsbord efter en gallring. Grenar och toppar (även kallad GROT) i skogen har blivit ett bränsle som används till bioenergi. Detta är positivt ur klimatsynpunkt, men har negativa effekter för de många arter som är beroende av död ved. Om man lämnar GROT i skogen efter en gallring minskar försurningen i marken, man utarmar inte jorden, och den biologiska mångfalden gynnas.
 
Kartan visar de kommunalt ägda markområdena som kan bli aktuella för de ovannämnda åtgärderna under sensommaren och hösten.

Kartan visar de kommunalt ägda markområdena som kan bli aktuella för de ovannämnda åtgärderna under sensommaren och hösten.
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 19 juli 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster