Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturvård

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärdena och de sociala värdena som finns i anslutning till naturen i Upplands Väsby.

Ekosystemtjänster

Att utveckla och bevara viktiga ekosystemtjänster i Upplands Väsby är en betydande del i kommunens arbete mot att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Målet i arbetet är att kommunens ekosystemtjänster ska upprätthållas för att stärka möjligheten att stå emot eventuella rubbningar i miljön såsom klimatförändringar, minskad biodiversitet eller negativa effekter av föroreningar.

För att nå målet har kommunen tagit fram ett antal strategier för att utveckla och bevara kommunens värdefulla ekosystemtjänster. Strategierna berör ekosystemtjänster inom fyra olika kategorier: producerande, reglerande, kulturella och understödjande. Tillgänglighet, tillgång och kvalitet för både mänskligt nyttjande och ekologisk hållbarhet har legat i fokus vid framtagandet av strategier. Till strategierna finns förslag till metodik för att kartlägga de olika ekosystemtjänsterna.

I planen för kommunens ekosystemtjänster sammanfattas ekosystemtjänsterna – var det finns värden att bevara och var det råder brist, s.k. investeringsbehov för framtiden. Planen och strategierna kommer tillsammans att fungera som ett viktigt underlag i kommunens arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan.

Kommunen har med bidrag från Landstinget även kunnat kartlägga alla ekosystemtjänster som är viktiga för kommunen samt även kartlagt natur nära omsorgsboenden. Om du vill läsa mer om ekosystemtjänster klicka på länken under relaterad information.

Naturinventering

På flera platser runt om i Upplands Väsby har floran inventerats. Denna inventering kallas för naturinventering och utgör ett faktaunderlag om vilka ekologiska värden som finns på platsen. Materialet används som underlag vid exploateringsuppdrag samt för planering av löpande skötsel och åtgärder. Om du vill kan du ta del av naturinventeringen genom att klicka på länken Väsbykartan - Naturinventering under relaterad information.

Naturvårdsplan

Naturvårdsarbetet på den kommunala marken planeras, genomförs, följs upp och utvärderas utifrån kommunens naturvårdsplan. I naturvårdsplanen är den kommunalägda naturmarken indelad i olika skötselområden. För varje skötselområde beskrivs naturtypen, datum för inventering, de huvudsakliga målen, skötselåtgärder, tid för nästa åtgärd samt datum för den senast utförda åtgärden.

Kontakta Väsby Direkt, tel. 08-590 970 00, vid frågor.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 04 augusti 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster