Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Planprocessen

Medborgarinflytande och rättssäkerhet är utgångspunkter för den kommunala planprocessen, vilken är reglerad i Plan- och bygglagen, PBL. Den 2 maj 2011 kom en ny PBL. Ärenden som påbörjats före 2 maj skall dock göras färdiga enligt den tidigare PBL. Under arbetet med detaljplaner och områdesbestämmelser ska säkerställas att alla berörda garanteras ett inflytande på utformningen och genomförandet inom planområde samt att ärendena behandlas så enkelt och snabbt som möjligt.

Planprövningen är en demokratisk process som i normalfallet tar minst ett år att genomföra.

Kommunens kostnader för planarbetet betalas av den som har nytta av planen.

Detaljplaneprocessens skeden:

Förfrågan om planprövning
En förfrågan om ny plan kan komma från en medborgare, fastighetsägare, företag, organisation, förening m fl. Förfrågan sker i större ärenden till Kommunstyrelsen och i mindre ärenden till Byggnadsnämnden. Dessa är politiska organ med beslutsrätt. Ärendena förbereds för beslut av kommunens tjänstemän.

Planbesked
Den nya Plan- och bygglagen införde en ny typ av besked, planbesked. Beskedet är ett politiskt beslut om kommunen är beredd att påbörja ett planarbete eller inte. Beskedet ska lämnas inom fyra månader från att ansökan har inlämnats. Kommunen tar ut en avgift för beskedet utifrån nedlagt arbete dock minst 8000 kr. Ansökan om planbesked görs på särskild blankett.

Uppdrag
Ett planarbete påbörjas först när politikerna i kommunstyrelsen, miljö- och planutskottet eller byggnadsnämnden har gett tjänstemännen på kontoret för samhällsbyggnad ett uppdrag om program- eller planarbete. Planuppdraget föregås ofta av en förstudie som tydliggör de specifika frågeställningarna för varje detaljplanearbete.

Normalt eller enkelt planförfarande?
Vid planprövning kan "normalt" eller "enkelt" planförfarande användas för detaljplan och områdesbestämmelser. Planförfarandet anger på vilket sätt planprocessen för ett planförslag ska ske. Politikerna beslutar om enkelt eller normalt planförfarande ska tillämpas.

Det enkla förfarandet kan användas när förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Enkelt förfarande innebär en lite kortare och förenklad hantering. De olika skedena i planprocessen beskrivs närmare här nedan.

Program
Första delen av en detaljplaneprocess är ett programarbete. Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra kunnandet på en övergripande nivå. De berörda ska få möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Kommunen bedömer själva när ett program underlättar planarbetet och tar då fram ett planprogram.

Programsamråd
Program innehåller ett samrådsskede som i allmänhet varar ca sex veckor. Under samrådet ska de berördas erfarenheter och synpunkter samlas in. Alla skriftliga synpunkter redovisas och besvaras i en programsamrådsredogörelse.

Miljöbedömning och behovsbedömning
En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs för detaljplaneprogram och detaljplaner som medger användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar, som innebär betydande miljöpåverkan. Om en detaljplans genomförande innebär betydande miljöpåverkan eller inte bedöms genom en sk behovsbedömning. Resultatet av den redovisas i program och i planhandlingarna.

Godkännande av programmet och planuppdrag
Efter programsamrådet fattar politikerna beslut om hur arbetet ska fortsätta, vilka direktiv som ska gälla för det fortsatta planarbetet. Arbetet kan också avbrytas.
Utifrån programmets intentioner och politikernas beslut arbetar tjänstemännen fram ett förslag till detaljplan. Arbetet sker tillsammans med berörda fastighetsägare, intressenter och kommunala förvaltningar samt övriga myndigheter.

Plansamråd - samrådsskede
Byggnadsnämnden beslutar att samråd ska genomföras över ett detaljplaneförslag. Under samrådstiden ska kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndighet och andra kommuner som berörs av planförslaget. Kommunen ska bereda tillfälle till samråd med sakägare och de bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget, samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget.

Samrådstiden är i allmänhet ca sex veckor. Kommunen skickar information till berörda, d.v.s. de som nämnts här ovan. Förslagets handlingar finns i sin helhet på kommunens hemsida. Det går också att få materialet hemskickat. Ett eller flera samrådsmöten kan också genomföras.

Synpunkter på samrådsförslaget ska skickas skriftligt till Byggnadsnämnden, bara skriftliga synpunkter ger rätt att senare eventuellt överklaga kommunens beslut.

Samrådsredogörelse
Samtliga skriftliga synpunkter som inkommit angående samrådsförslaget ska sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. De inkomna synpunkterna analyseras och allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra. Synpunkterna medför ofta en bearbetning och justering av förslaget. Såväl samrådsredogörelsen som det bearbetade förslaget är byggnadsnämndens beslutsunderlag inför nästa skede i processen, utställning av planförslaget.

Plangranskning - granskningsskede (f.d. utställning)
Byggnadsnämnden beslutar att ett detaljplaneförslag ska granskas. Granskningen ska kungöras i pressen och en information skickas till berörda som vid samrådet. Hela förslaget finns på kommunens hemsida. Det går också att få förslaget hemskickat. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.
 
Synpunkter på granskningsförslaget ska skickas skriftligt till Byggnadsnämnden, bara skriftliga synpunkter ger rätt att senare eventuellt överklaga kommunens beslut. Vid enkelt planförfarande kungörs inte granskningen utan berörda får en underrättelse om förslaget och har möjlighet att lämna synpunkter under två veckor.

Det här planeringsskedet kallades tidigare utställning.
 
Granskningsutlåtande
De skriftliga synpunkter som kommit in under granskningstiden ska sammanställas och besvaras i ett granskningsutlåtande. I undantagsfall kan planen ändras efter granskningen. Är det en mindre ändring kan det göras som en revidering, vid en större förändring krävs en ny granskningstid. Granskningsutlåtandet och det eventuellt reviderade förslaget är byggnadsnämndens beslutsunderlag inför ett godkännande.

Godkännande
Är Byggnadsnämnden nöjd med planförslaget, beslutar man att överlämnar det till Kommunfullmäktige för antagande.

Antagande
Kommunfullmäktige tar kommunens slutliga beslut om planen genom att anta förslaget. Vid ett enkelt planförfarande är det Byggnadsnämnden som antar planen.

Överklagande
Kommunfullmäktiges beslut om antagande kan överklagas av berörda som under samråds- eller granskningstiden haft synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda. Överklagandet behandlas i första skedet av Länsstyrelsen och är man inte nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan det överklagas till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft
Sker inga överklaganden inom tre veckor efter det att kommunfullmäktiges beslut anslagits, vinner detaljplanen laga kraft. Överklagas ärendet förskjuts laga kraft till dess att sista instans har prövat överklagan.

Skulle kommunens beslut avslås får politikerna ta ställning till hur ett eventuellt fortsatt planarbete ska utföras.

Fastighetsbildning och bygglov
Fastighetsbildning och bygglov kan sökas omedelbart efter det att detaljplanen vinner laga kraft.

Genomförandetid
En detaljplan ska ha en genomförandetid på minst fem och högst femton år. Under denna tid får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja, annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses under planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den eventuella skada de lider.

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 26 november 2015

Relaterade länkar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Ansökan planbeskedöppnas i nytt fönster
Kvalitetsgaranti planbeskedöppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster