Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunplan, översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunplan som förväntas bli klar vid årsskiftet 2017/2018. Arbetet med den nya kommunplanen kan du följa på www.upplandsvasby.se/vasbystad2040öppnas i nytt fönster


En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid beslut om kommunens framtida utveckling. Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har antagit en strategisk kommunplan för perioden 2005-2020, den heter "Den moderna småstaden - framtidens Upplands Väsby". Den beskriver en viljeriktning som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas, bland annat när det gäller skolor, kultur, fritid, boende, arbetsplatser och miljö.
En del av kommunplanen, "Förslag till mark- och vattenanvändning" utgör kommunens översiktsplan. I översiktsplanen redovisas huvuddragen och rekommendationer kring användningen av mark- och vattenområden samt förändringar sedan 1990.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunplanens aktualitet prövas under varje mandatperiod. Gällande kommunplan aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige den 13 september 2010.  
Kommunplanen 2005-2020
Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 16 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster