Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens planarbete

Vad är fysisk planering?
Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL. En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Ärenden som påbörjats före 2 maj ska dock göras färdiga inom den tidigare lagens regler.

Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna.

Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för t.ex. bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga förvaltningar samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

Du kan läsa mer om planprocessen och olika plantyper och begrepp om du väljer rubrik i spalten till vänster.

Om du klickar här kan du läsa Boverkets information om den nya PBLPDF

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 22 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster