Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Personuppgiftslagen (PuL) i Upplands Väsby

Sedan den 24/10 1998 har  PuL - Personuppgiftslagen varit gällande för hur  personuppgifter ska hanteras. Under övergångstiden till och med den 30 september 2001 gällde datalagen. 
Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som är lagrade hos oss så ta kontakt med Väsby Direkt som kan hjälpa dig.
Syftet med PuL är att skydda den personliga integriteten och lagen reglerar hur personuppgifter ska behandlas. Det gäller till exempel uppgifter som namn, personnummer, kundnummer, ekonomiska förhållanden, civilstånd, hälsotillstånd och foton. Den 1 oktober 2001 trädde PuL i full kraft. 
Lagen reglerar inte helt privat användning av personuppgifter.

PuL reglerar allt man gör med personuppgifter, helt eller delvis, med hjälp av datorer - insamling, registrering, lagring, utlämnande, ändring, samkörning och arkivering. I vissa fall krävs samtycke av den registrerade, men i de flesta situationer, s.k. nödvändiga behandlingar, krävs inte samtycke.

Exempel på nödvändiga behandlingar är:

Myndighetsutövning 
Myndighetsutövning som barnomsorgsplacering, antagning av elev till utbildning, betyg, ansökan om bistånd eller bygglov.
För att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som att registrera inkomna handlingar i ett diarium.
För att kunna fullgöra avtal vid exempelvis fakturering. För att skydda den registrerades vitala intressen, exempelvis vid allvarlig sjukdom.
Vid intresseavvägning då nämndens intresse väger tyngre än den registrerades.

Information ska lämnas före behandling 
Undantag från informationsskyldigheten gäller bland annat vid registrering enligt lag, eller om den registrerade redan fått information.

Alla har rätt att få veta 
Var och en har rätt att en gång per år gratis ansöka om besked från respektive nämnd/styrelse om vilka personuppgifter som finns om den sökande. Upplands Väsby kommun datorbehandlar följande personuppgifter som rör kommunmedborgare.

Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden & gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har personuppgifter om barn och vårdnadshavare som har eller söker barnomsorg och om elever och vårdnadshavare inom det offentliga skolväsendet. Inom skolhälsovården finns elevakter med personuppgifter om elever. Inom LSS-verksamheten, dvs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns akter med personuppgifter om funktionshindrade.

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden har bygglovregister.

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har befolkningsregister, inkassoregister, bostadsanpassningsprogram, register över nyttjanderättshavare och hyresgäster i kommunens fastigheter.

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har register över bok- och medieutlåning på bibliotek, föreningsregister, register över musikundervisning, register över närvaro och medicinering av inskrivna barn enligt LSS i fritidsverksamhet, tillfälliga listor över ungdomsaktiviteter och utbetalningsregister.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ECOS ärendehanteringssystem för tillstånd i tillsynsärenden och sammanhängande verksamhet.

Social- och äldrenämnden
Social- och äldrenämnden har IFO (individ- och familjeomsorg) - socialregister, flyktingregister, familjerättsregister, Hep hushållsekonomisk rådgivning/skuldsaneringsregister, vård- och omsorgsprogram för äldre- och handikappomsorgen, LSS-program om brukare och AlkT med restauranguppgifter för serveringstillstånd.

Tekniska nämnden
Debiteringsregister för sophämtning, debiteringsregister för vatten och avlopp, parkeringstillståndsregister, underlag samt beslut, myndighetsutövning.

Överförmyndaren 
Överförmyndaren har Wärna överförmyndarprogram för huvudmän, gode män, förvaltare, förmyndare och underåriga barn. Inom samtliga nämnder och kommunstyrelsen finns diarium över inkomna och upprättade handlingar vilka kan innehålla personuppgifter. Sekretesslagen reglerar i vilka fall sekretess råder för personuppgifter. Personuppgifter får läggas ut på Internet om samtycke finns eller om personuppgifterna är harmlösa, dvs inte kränker den enskildes integritet. Varje nämnd och styrelse har utsett personuppgiftsombud som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Sidansvarig: Solveig Juselius
Senast uppdaterad 10 januari 2012

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster