Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ledningssystem

För att nå våra mål arbetar hela kommunkoncernen, inklusive bolag, med ett gemensamt ledningssystem som beskriver styrningen samt roller och ansvar i organisationen. Ledningssystemets främsta syfte är att säkerställa att våra resurser används på ett effektivt sätt och till rätt saker.

Ledningssystemet ger en styrning för systematisk planering, genomförande och uppföljning i verksamheterna som skapar möjlighet till ständiga förbättringar, det vi också kallar för mål- och resultatstyrning. Ledningssystemet är uppdelat i fyra perspektiv (medborgare, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi) där perspektiven representerar olika intressegrupper i kommunen och dess omvärld.
Just nu pågår en process med att byta namn från Kund till Medborgare, detta gör att bägge begreppen förekommer i ledningssystemet under en period.  

Att kommunens verksamheter arbetar med mål i alla perspektiven säkerställer en balans i planeringen och uppföljningen. Styrkortet ger en bra överblick över nuläget. Varje nämnd, kontor och enhet har sina egna styrkort (verksamhetsplaner) där mål, nyckeltal och handlingsplaner anges. Balansen mellan de fyra perspektiven i styrkorten är utgångspunkten vid dialoger mellan kommunstyrelse och nämnder samt mellan nämnder och verksamheter.

Ledningssystemet omfattar tre målnivåer: kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndmål och verksamhetsmål. Nämndmålen är gemensamma för respektive nämnd och det kontor som ansvarar för verkställandet inom området som nämnden verkar. Verksamhetsmålen sätts hos respektive utförare i de verksamheter som tillhandahåller den service och de tjänster som medborgarna använder. Inom den kommunala organisationen utgörs verksamhetsnivån av de olika kommunala utförarna och enheterna inom ett kontor. Verksamhetsnivån kan också utgöras av fristående utförare inom en nämnds ansvarsområde.

Ledningssystemet stärker kopplingen och skapar en röd tråd mellan kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndernas mål och verksamheternas mål. Den röda tråden mellan de olika målnivåerna säkras genom dialoger mellan kommunledning och nämnder samt mellan nämnder och verksamheter. För att förenkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemet samt visualisera den röda tråden har vi verktyget Stratsys.

Ledningssystemet inkluderar även de privata utförarna. De berörs av de mål, handlingsplaner och nyckeltal som nämnderna sätter på sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål. Miljöledningssystemet och kvalitetsarbetet är integrerade i ledningssystemet.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 21 november 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster