Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Styrel - för samhällsviktig eltillgång

För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för "Styrel" som står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer".

Arbetet sker i samverkan med bl.a. Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Prioriteringar vid elbrist

Styrel bygger på att kommuner, landsting och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Det kan till exempel vara sjukhus, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera.

Leder arbetet

Länsstyrelsen leder arbetet i det egna länet och fattar beslut om de planeringsunderlag som ska ligga till grund för frånkoppling.

Upplands Väsby deltar

Upplands Väsby kommun deltar i arbetat med Styrel. En första planeringsomgång är genomförd och en andra planeringsomgång genomförs 2014-2015. Senast den 16 november 2014 ska den andra planeringsomgången, inklusive frånkopplingsplanen vara klar.  

Vad är elbrist?

Elbrist kan uppstå om behovet av el inte kan tillgodoses av elproduktionen. Det kan ske om det till exempel är torrår (brist på vattenkraft) och några kärnkraftsreaktorer står avställda, samtidigt som det blir riktigt kallt i Sverige. Idag kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd vid elbrist, beordra bortkoppling av delar av elnäten för att minska elförbrukningen. På så vis drabbas alla elanvändare inom ett område, även samhällsviktiga funktioner.

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 12 februari 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster