Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande vid kris

Krisledning i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun har en beredskap att möta olika hot, påfrestningar och störningar om en extraordinär händelse skulle inträffa. Det finns en övergripande krisledningsgrupp och en krisledningsplan. Krisledningsgruppen bedömer om och när kommunens POSOM-grupp behöver aktiveras.

Vad är POSOM?
POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser. Målet för POSOM:s arbete är att förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. POSOM är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Det kan t.ex. vara vid bil-tåg- och flygolyckor, bränder, eller andra olyckor där många är drabbade. POSOM i Upplands Väsby består av en ledningsgrupp och stödpersoner.

Vad är POSOM-ledningsgruppen?
POSOM-ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation och arbetar på uppdrag av kommunens krisledningsnämnd, d.v.s. kommunstyrelsens allmänna utskott. POSOM-ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna. De som ingår har olika roller såsom Posom-chef, ställföreträdande chef, administratör, samordnare för stödgrupper etc.

POSOM - är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser.

POSOM - är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser.

Vem är stödperson? Stödpersonerna har sagt ja att ställa upp som medmänniska och hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands Väsby kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. POSOM-ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård (PKL), polis, räddningstjänst, trossamfund och frivillig organisationerna.

Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid s.k. skarpa lägen, om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Tar POSOM hand om skadade? Nej, uppdraget är att ge psykiskt och socialt omhändertagande och vid behov upprätta informations- och stödcenter för dem som drabbas direkt eller indirekt.

Är POSOM en jourverksamhet? Nej, kommunens och sjukvårdens normala resurser har ansvar för att akut stöd och hjälp finns. När en olycka är så omfattande att dessa inte räcker till så kan POSOM-gruppen kalla in stödpersoner för att hjälpa drabbade personer. På samma sätt har sjukvården en beredskap att kalla in extra resurser vid ett katastrofläge.

Sidansvarig: Anna Conzén
Senast uppdaterad 06 februari 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster