Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kris och säkerhet

När en stor olycka, katastrof eller extraordinär händelse sker ställs större krav på kommunens förmåga att ge och ta emot information till alla medborgare.

Vid sådana händelser har kommun det geografiska samordnings- och informationsansvaret för det som händer innanför kommungränsen. För att bättre motsvara dessa krav finns en krisledningsorganisation i kommunen.

Informationskanaler
Den information som du behöver kommer att förmedlas av oss genom följande kanaler:

  • På kommunens webbplats
  • Kommunen Facebooksida
    länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer. Det kan vara svårt att veta vem som kan ge svar på dina frågor. Krisinformation.se är en portal för krisinformation. Där kan du får information om hur samhället hanterar kriser. Där hittar du alltid en samlad och aktuell information från ansvariga myndigheter vid en kris eller större händelse.

Läs mer på www.krisinformation.se/länk till annan webbplats

Det kommunala säkerhetsarbetet består av flera delar som tillsammans bildar en helhet. Säkerhetsansvaret följer det normala verksamhetsansvaret och ska bidra till att säkerställa att såväl långsiktiga som kortsiktiga mål i kommunens kärnverksamheter ska kunna uppnås. Ett aktivt säkerhetsarbete ska minska risken för driftavbrott och störningar i den kommunala verksamheten och är därför en naturlig del i kommunens kvalitetsarbete.  

Säkerhetsarbetet kan delas in i följande delar:

Krisberedskap och civilt försvar
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunen ett ansvar på lokal nivå för krishantering vid extraordinära händelser.

Skydd mot olyckor
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Internt skydd
Internt skydd är säkerhetsarbete inom den egna verksamheten och syftar till att skydda kommunens verksamhet, personal och egendom. Det interna skyddet ska kännetecknas av systematiskt förebyggande av risker, undanröjande av sårbarheter och ett väl avvägt försäkringsskydd.

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 17 augusti 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster