Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi och budget

Nedan presenterar vi de väsentligaste delarna i kommunens planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Du hittar bland annat ett årshjul för den ekonomiska planeringen och uppföljningen samt beskrivning över ekonomiska begrepp

Årshjul
Ekonomiska begrepp

God hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska termer betyder att resultatet ska vara positivt över en längre period. Kommuner bestämmer själva de finansiella målen för att god hushållning ska uppnås. Kommunfullmäktige har beslutat att det ekonomiska resultatet ska uppgå till ett överskott om minst 2,5 % årligen. Resultatmålet ska även möta snabba förändringar över en konjunkturcykel.  

God hushållning innebär även att verksamheten är ändamålsenlig, har god kvalitet och är kostnadseffektiv. För att få en tydligare bild av helheten och ge svar på frågan om god hushållning uppnås har kommunen de senaste åren arbetat med att följa upp mål och resultat i olika perspektiv; kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Med hjälp av ett ledningssystem som beskriver hur styrningen går till och vilka roller som finns har vi ett gemensamt arbetssätt för att nå bra resultat.

Till kommunens ledningssystem

Kvalitet
För att ge väsbyborna bästa möjliga service utifrån behov och önskemål, inom givna ekonomiska ramar, arbetar kommunen med att förbättra kvaliteten i välfärdstjänsterna. Medborgarna och kunderna ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och en möjlighet till inflytande i kommunens verksamheter. Kvalitetsarbetet ska skapa direkt värde för kunden. Modellen för kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i att mångfald, valfrihet och konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling.

Till kommunens kvalitetsarbete

Budget och planering
Kommunfullmäktige fastställer varje år i juni en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. Den omfattar övergripande mål och uppdrag för att uppnå god hushållning. Då fastställs även den kommunala skattesatsen. I flerårsplanen anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner där man redovisar sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå övergripande målen. Den gällande och tidigare flerårsplaner hittar du i länkarna nedan.

Skatt
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. I Upplands Väsby är kommunalskatten 19,52 kr för varje intjänad hundralapp. Den totala kommunala skattesatsen med landstingsskatt och kyrkoskatt visas här.

Uppföljning och Årsredovisning
Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier såväl ekonomiskt som för de olika utvecklingsområdena sker i dialog med styrelser, nämnder och utskott enligt ledningssystemets struktur. Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning enligt det årshjul kommunstyrelsen fastställt. Hela årsredovisningen hittar du i länkarna nedan.

Sidansvarig: Daniel Santesson
Senast uppdaterad 18 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster