Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunledningen

Här presenteras kommunens ledning. Om du vill komma i kontakt med någon av dem gör du det via kommunens gemensamma nummer 08-590 970 00.

Hillevi Engström, kommundirektör

Hillevi är ytterst ansvarig för att organisationen och alla tjänstepersoner utför det som beslutats. Hon leder arbetet med att göra Upplands Väsby till en bra plats för medborgare, näringsliv och besökare. Hillevi verkar genom kommunens många medarbetare för att kommunen ska erbjuda service av hög kvalitet och för att det geografiska området Upplands Väsby ska utvecklas på ett både varsamt och framåtsyftande sätt.

Hon ser också till att kommunstyrelsen, som är politiskt och ytterst ansvarig för kommunen, får det stöd den behöver för att samordna och ha uppsikt över kommunens alla verksamheter.

Per-Ola Lindahl, utvecklingsdirektör


Per-Ola är utvecklingsdirektör och driver strategiska förnyelseprocesser för styrningen av kommunen som helhet. Andra områden som han ansvarar för är kommunens digitala utveckling, medborgarens trygghet och säkerhet samt integrationsfrågor.Birgitta Björk, tf chef för Stöd & process


Birgitta Björk ansvarar för kommunens interna serviceorganisation, Stöd & Process. Kontoret arbetar för att ge kvalificerat administrativt stöd och service till kommunledning, förtroendevalda och övriga kontor samt medborgare i kommunen. Kontoret arbetar för att tilldelade tillgångar används effektivt, korrekt, utvecklas och följs upp. Verksamheten består av enheterna: HR/lön, Kommunikation, Redovisning, Controller, Kansli, IT, Systemförvaltning och Väsby Direkt.

Derk de Beer, ekonomidirektör


Derk ansvarar för ekonomiprocessen som bidrar till att verksamheterna kan nå sina mål. Han ansvarar även för kommunens inköp och att de sker med god ekonomisk hushållning. Derks arbete har ett starkt kvalitetsfokus. En viktig del av uppdraget är att verka för att kommunens resurser används på ett så bra sätt som möjligt för Väsbyborna.


Ulrika Walldén, tf kommunikationschef


Ulrika ansvarar för intern och extern kommunikation samt kommunens varumärke som helhet. Ulrika ger strategisk rådgivning inom kommunikationsområdet till chefer och verksamheter samt driver transparens och öppenhet inom kommunen.

Ulrika ser till att kommunens kommunikationskanaler utvecklas i enlighet med kommunens mål. Hon är också ansvarig utgivare för kommunens tidning Hej Väsby!


Torgny Hagelin

Torgny Hagelin, personaldirektör


Torgny ansvarar för frågor rörande kommunens medarbetare. Han ser till att Upplands Väsby kommun är en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare trivs och är stolt över sitt jobb.

Torgny arbetar med att locka nya talanger till lediga jobb i kommunen och håller diskussioner om jämställdhet och lika behandling på jobbet levande.

Anders Wink, näringslivschef, Upplands Väsby kommun

Anders Wink, näringslivschef


Anders ansvarar för att leda arbetet med att utveckla näringslivet i Väsby och ge företag som finns i kommunen bästa förutsättningarna för att verka och utvecklas. En viktig del av uppdraget är att skapa ett gott samverkansklimat mellan kommun och näringsliv.

I Anders ansvarsområde ligger även att attrahera nya verksamheter till kommunen och att stimulera intresset för företagande i Väsby.

Anna von Axelsson, miljöchef

Anna von Axelson, miljöchef


Anna ansvarar för miljökontorets verksamhet. Anna ser till att miljölagstiftningen följs genom fungerande miljö- och hälsoskyddtillsyn samt livsmedel-kontroll inom kommunen. Hon ansvarar även för myndighetstillsynen inom serveringstillstånd och tobaksförsäljning.

Anna ansvarar också för Naturskolans verksamhet som lär barn om miljö och bidrar till barnens fysiska aktivitet. Miljökontoret arbetar på uppdrag av miljönämnden.

Astrid Täfvander, utbildningschef


Astrid ansvarar för Upplands Väsbys utbildningsverksamhet. Ansvaret omfattar exempelvis förskola, grundskola och gymnasieskola. Astrid ser till att Väsbys barn och ungdomar får likvärdiga förutsättningar för att lyckas utifrån sina egna behov.

Hon ansvarar även för att utbildningskontorets arbete har hög kvalitet och bedrivs utifrån politiska mål.Barbro Johansson, socialchef

Barbro Johansson, socialchef


Barbro ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Barbro ansvarar även för den kommunala hälso- och sjukvården samt de arbetsmarknadsinsatser som sker inom kommunen.

Barbro arbetar på uppdrag av social- och äldrenämnden samt familjerättsnamnden och arbetar även med frågor som rör flyktingar och integration.


Maria Röstberg, kultur- och fritidschef


Maria ansvarar för att det finns meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter, samt attraktiva mötesplatser för Väsbyborna. Maria ser även till att föreningar och studieförbund får de bidrag och stöd som de behöver. Hon har också ansvar för kommunens ungdomsverksamheter.

Marias kontor ger underlag för politiska beslut inom kultur- och fritidsområdet och ser till att de beslut som fattas av nämnden genomförs på ett så bra sätt som möjligt.

Per Lagheim, tf chef för samhällsbyggnad


Per Lagheim leder kontoret för samhällsbyggnad med ansvar för samhällsbyggnadsprocessen. Uppgiften är att med hållbarhet utveckla och värna livsmiljön i Upplands Väsby. En bra livsmiljö för dagens och morgondagens generationer genom bra kommunikationer, tätare stadsmiljö i centrala Väsby samtidigt som all natur och vatten värnas. Per ser till att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, som är politiskt ansvariga, får det stöd det behöver.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 17 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster