Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället.

I Upplands Väsby arbetar vi för

  • att stödja kultur - och föreningsliv
  • stimulera till ökad delaktighet och inflytande i samhället för både barn och vuxna
  • stimulera intresset för att delta i allmänna val
  • erbjuda viktig samhällsinformation på flera språk

Upplands Väsby kommun deltar sedan årsskiftet i ett regionalt nätverk för barn och ungas rättigheter.

Upplands Väsby har sedan 10 år tillbaka forumet - Ung i Väsby
Medborgardialoger är väl utvecklade i kommunen
Både kultur - och föreningsliv är rikt i kommunen.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 05 november 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster