Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Uppsala. 

Vem kan överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning.

Hur överklagar man?
Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.   

Tid för överklagandet
Överklagan ska skickas till förvaltningssrätten. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla. I Upplands Väsby finns den officiella anslagstavlan i kommunhusets reception.  

Adress till förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

Förvaltningsbesvär


 
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, som vanligtvis är länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.  

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar man?
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas eller skickas till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.  

Tid för överklagandet
Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av det. Om det har kommit in i rätt tid, skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent, beslutar kommunen ett att avvisa det. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet. Kommunen är skyldig att tillsammans med själva beslutet också skicka upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 09 januari 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster