Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vanliga frågor

 • Hur långt har kommunen kommit i miljöarbetet?

  Genom att vi arbetar med miljöfrågor på ett strukturerat sätt kan vi på så sätt bli bättre och bättre. Miljöfrågorna ska finnas med i alla verksamheter t ex när vi planerar och bygger i kommunen. Varje år sammanställer vi vad vi gjort i kommunen i en årsredovisning. Där ingår ett avsnitt om miljö.

 • Vilka är de största miljöproblemen i Upplands Väsby?

  Det som är lite speciellt med Upplands Väsby kommun är att vi har järnvägen och motorvägen tvärs genom kommunen och Arlandaflyget går rakt över oss. Vi arbetar en hel del med vattenvård, då kommunen ingår i Oxundaåns avrinningsområde.

 • Har kommunen någon miljöpolicy?

  Ja, den hittar du på hemsidan. Kommunen är även miljöcertifierad enligt ISO 14001.

 • Har kommunen något miljöprogram och vilka miljömål har kommunen?

  Ja, miljöprogrammet utgår från verksamheternas miljöhandlingsplaner. I miljöhandlingsplanerna framgår hur verksamheterna ska uppnå miljömålen. Miljömålen fastställs i kommunens flerårsplan med budget. Mer information om miljömålen hittar du på hemsidan.

 • Jag har hört att kommunen har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vad innebär det?

  Certifieringen är ett kvitto på att vi har en bra struktur för vårt miljöarbete. En viktig effekt är att vi har stärkt medvetenheten och kan höja ambitionsnivån när det gäller miljöfrågor i allt från förskoleverksamhet till planeringen av Väsby stad. Konkret innebär det bland annat att externa och interna revisorer regelbundet granskar att vi arbetar med miljöfrågorna i ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001.

 • När behövs bygglov?

  Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga till samt göra fasadändringar eller ändra användningen. I de flesta fall krävs både bygglov och bygganmälan när du bygger nytt eller gör någon ändring.

 • Krävs det tillstånd för att riva en byggnad eller göra markåtgärder?

  Tillstånd för att riva byggnad och för att göra vissa markåtgärder krävs i form av rivningslov och marklov.

 • Behövs det något mer än bygg- eller rivningslov innan jag påbörjar arbetet?

  När du har fått ditt bygglov eller rivningslov behöver du i de flesta fall göra en bygganmälan/rivningsanmälan för att få påbörja arbetet. Läs mer om bygganmälan och rivningsanmälan på hemsidan.

 • Varför krävs det bygglov?

  Hur vi använder marken påverkar miljön och samhällets utveckling. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas.

 • Hur stor får en byggnad vara och vad får man bygga?

  Byggrätten finns reglerad i gällande detaljplan. För att få mer information, kontakta Stadsbyggnadskontoret via Väsby Direkt 08-590 970 00.

 • Hur lång tid tar det att få bygglov?

  Beslut om bygglov (delegationsbeslut) fattas löpande av tjänsteman på byggnadskontoret varje vecka.

 • Vilka fattar beslut om bygglov vid större ärenden?

  Gäller det större ärenden som är principiellt viktiga är det Byggnadsnämnden som fattar beslut. Nämnden sammanträder en gång per månad, utom juli månad.

 • När måste jag lämna in mitt ärende till Byggnadsnämnden?

  Ett ärende som ska beslutas av Byggnadsnämnden ska vara inlämnat och komplett senast fem veckor innan sammanträdesdagen.

 • Hur lång tid har grannar på sig att komma med invändningar mot bygglovet?

  En granne som skall höras får ungefär 14 dagar på sig att yttra sig.

 • Vilken är den vanligaste orsaken till att beslut om bygglov dröjer?

  Den vanligaste orsaken till att beslut dröjer är att ansökan inte är komplett.

 • Vad händer med min ansökan om bygglov?

  1. Din ansökan registreras.2. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan/anmälan.3. Är inte dina handlingar kompletta meddelar vi dig det.4. När handlingarna är kompletta och godtagbara sker en prövning mot gällande detaljplan, andra krav på placering och det yttre utseendet av byggnad och tomt.5. Synpunkter från grannar, myndigheter, organisationer med flera kan hämtas in om det du vill bygga avviker från detaljplan eller om du vill bygga nytt på landet där ingen detaljplan finns. Det är byggnadskontoret som hämtar in synpunkter från grannar med flera.6. När beslutet är taget skickas det till dig med brev.

 • Vad kostar bygglov och bygganmälan?

  För bygglovet och bygganmälan tas det ut en avgift, grundad på en taxa som Kommunfullmäktige har antagit. Avgiftens storlek beror på vad som ska byggas. Taxan hittar du under bygglovsidorna.

 • Hur betalar jag avgiften för bygglov och bygganmälan?

  Avgiften faktureras separat efter det att du fått beslutet hemskickat, samtidigt får du faktura på bygganmälan i förskott. Utstakning faktureras separat.

 • Vad är byggrätt?

  Med en fastighets byggrätt menas hur stor byggnad som får uppföras, var den får placeras och hur den får användas. Byggrätten definieras av den detaljplan med bestämmelser som gäller för fastigheten.

 • Vad ingår i detaljplanens bestämmelser?

  I bestämmelserna framgår vad fastigheten ska användas till och hur den får bebyggas. Där kan t ex anges högsta tillåtna våningsantal, byggnadshöjd, byggnadsarea samt minsta tillåtna avstånd till tomtgräns och mellan byggnader. De kan även innehålla bestämmelser om krav på marklov för trädfällning, varsamhetsbestämmelser mm.

 • Behövs bygglov vid fasadändring?

  Yttre ändring av byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om den avsevärt påverkar dess utseende.

 • Vad ska jag tänka på vid fasadändring?

  Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

 • Krävs bygglov vid byte av material på husfasaden?

  Vid byte av fasadmaterial, t ex från puts till tegel fodras alltid bygglov. Tänk på möjligheten att renovera befintlig fasad för att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader. Undantag från bygglovplikt för fasadändringar finns för en- och tvåbostadshus, s k Friggebodregler. 

 • Krävs det bygglov för pool?

  För en nedgrävd pool som inte innebär markförändringar mer än +/-0,5 meter på den omgivande marken behövs varken bygglov eller bygganmälan. Om större markförändringar görs behövs marklov.

 • Behöver jag bygglov för att bygga ett plank eller en mur runt min pool?

  Om du vill sätta upp plank eller göra mur i anslutning till poolen kan det behövas bygglov och bygganmälan. Du är också ansvarig för att din pool blir en säker anläggning mot drunknings- och fallolyckor.  

 • Vad gäller om jag vill ta bort en vägg eller göra en ny öppning i en byggnad?

  Om väggen är bärande och man väsentligt ändrar bostadens planlösning, fordras bygganmälan. Bygglov behövs inte för att ändra invändiga väggar, under förutsättning att ny lägenhet eller lokal därigenom inte skapas. Du bör anlita en konstruktör för att göra en bedömning av om väggen är bärande.

 • Vad får jag bygga med friggebodsregeln?

  I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader på upp till 15 m2 , s.k. friggebodar. Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter .Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter . De grannar som berörs kan medge att placeringen kommer närmare än 4, 5 meter. Då behövs inte bygglov.

 • Finns det någon begränsning av antalet bodar enligt friggebodsregeln?

  Nej, inte så länge den totala byggnadsarean inte överskrider15 m2

 • Hur nära tomtgräns får jag bygga?

  Detta finns reglerat i gällande detaljplan. Normalt får man inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m .

 • Behöver jag bygglov för en eldstad/braskamin?

  Normalt behöver du inte bygglov, men du måste göra bygganmälan. Bifoga fasadritning som visar skorstenens inverkan på byggnadens utseende samt planritning som visar eldstadens placering. Om installationen till exempel förändrar fasaden kan du behöva bygglov.

 • Vem ska jag kontakta för att anmäla ett uppbrutet elskåp?

  Antingen kontaktar du Eon direkt och anmäler på telefon: 020-880022 eller så gör du en felanmälan på kommunens hemsida eller via telefon till Väsby Direkt, 08-6590 970 00, så sköter kommunen anmälan till Eon.

 • Ett träd har ramlat över min bil och skadat den. Trädet stod på kommunens mark. Vad ska jag göra?

  Du ska anmäla det till kommunen. Du måste göra en skriftlig anmälan, antingen genom att skriva ett brev eller via e-post. Skriv till: Upplands Väsby kommun Anita Ackeberg 194 80 Upplands Väsby eller via e-post till anita.ackeberg@upplandsvasby.se  

 • Vad gör jag när klotter upptäcks?

  Anmäl detta till Väsby Direkt, 08-590 970 00.

 • Hur lång tid tar det innan anmält klotter åtgärdas?

  Klotter tas bort vardagar, inom 24 timmar, i de centrala delarna av kommunen och inom 48 timmar i övriga kommundelar

 • Vad innebär kvalitetsgarantin i samband med anmält klotter?

  • Klotter tas bort vardagar, inom 24 timmar, i de centrala delarna av kommunen och inom 48 timmar i övriga kommundelar. Klottret tas bort från det som är kommunens egendom.• Omgående vidareförmedla klotteranmälningar som kommit fel och berör andra fastighets- eller markägare.• Om du vill kan du få du återkoppling i ditt ärende inom fem arbetsdagar.

 • När gäller kvalitetsgarantin om klotter?

  Garantin gäller under förutsättning att anmälan om klotter har kommit in till Väsby Direkt, 08-590 970 00.

 • När utförs inte klottersanering?

  Klottersanering utförs inte vid exempelvis köldgrader eller snöfall.

 • Vad förväntas av mig som privatperson gällande klotter?

  Att du omgående anmäler klotter som du upptäcker till oss till Väsby Direkt, 08-590 970 00.

 • Dåligt tryck i mina vattenkranar, vad beror det på?

  Dåligt tryck? Det kan vara en eventuell vattenläcka. Kolla om silar filter m.m. är igensatta, om grannar har problem. Kontakta Upplands Väsby kommun, Väsby Direkt på telefon 08-590 97000 om problemet fortsätter.

 • Fett i avloppet? Nej tack!

  När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller och stekpannor som det är mycket viktigt att du inte sköljer ner i avloppet. Detta gäller fett från stekning, fritering, marinader och liknande. Fett bör alltid torkas upp med hushållspapper och slängas i vanliga soporna innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen . Större mängder fett kan du hälla i en brännbar behållare ex en använd pappersförpackning med skruvkork, plastburk med lock. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna. Det är lätt att göra rätt Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. I avloppet sjunker nämligen temperaturen varför fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

 • Har jag fått en vattenläcka i mitt hus?

  Vattenläckage Kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Som fastighetsägare  kan du förhindra ev. vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem. - Stäng alla tappställen (ex vattenkranar, dusch, disk-tvättmaskin) och lyssna    vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud kan det finnas en läcka inom    fastigheten. - Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det susande ljudet då   upphör, finns det ett läckage inom fastigheten. Om det är svårt att höra   eventuella ljud kan du vänta ca 10 min med stängd  avstängningsventil.   Om mätarens tandade hjul börjar snurra när du öppnar ventilen tyder även   detta på ett läckage. - Kontrollera kranar, toaletter, varmvattenberedare och annan vattenanslutning    innan du kontaktar en rörledningsfirma . När läckage finns i huset. - Om susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen,   betyder det att en eventuell vattenläcka kan finnas före vattenmätaren.                           Kontakta då Väsby Direkt tel 08-590 970 00 Så här många kubikmeter vatten blir det per år om du har en vattenläcka stor som en ..... - Sytråd 0,3 mm . Då droppar din kran hela tiden med tät droppning.    Läckan motsvarar ca 40 kbm/år.   - Grov synål 0,9 mm . En tunn stråle vatten. Läckan motsvarar ca 350 kbm/år. - Tändsticka 2,7 mm . Läckan motsvarar ca 3500 kbm/år. - Penna 8,7 mm . Som en badkarstappning. Läckan motsvarar ca 35 000 kbm/år. - Enkrona 27,5 mm . Spolning ur en brandpost. Läckan motsvarar 350 000 kbm/år. - Läckande toalett kan motsvara 700 kbm/år

 • Hur ofta byts vattenmätaren ut hemma hos mig?

  Vart tolfte år byter kommunen ut vattenmätaren (2,5 qn enbostadshus). Större mätare byts ut vart femte år. Bytet är kostnadsfritt och sker efter överenskommelse med fastighetsägaren.

 • Hur ofta skall jag läsa av min vattenmätare?

  För att få en mer exakt vattenräkning rekommenderar vi att du läser av din vattenmätare minst en gång per år. Brev om avläsning skickas ut en gång per år som ni fyller i och returnerar till oss, alternativt lämnas mätarställningen via hemsidan enligt instruktioner som står i brevet. Eller kontakta Väsby Direkt på telefonnummer: 08-590 970 00 eller e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

 • Hur mycket vatten går det åt i ett hushåll?

  Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt: • 10 liter för dryck och mat • 30 liter för toalettspolning • 30 liter för disk • 20 liter för tvätt • 60 liter för personlig hygien • 10 liter för övrig användning

 • Hur tömmer jag min pool?

  Töm poolen på ett miljövänligt sätt.   Vi får ofta frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att man i huvudsak har två möjligheter: - Att hälla ut det på tomten. - Leda det till närmaste dagvattenbrunn. En viktig sak att tänka på är att pool-och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligen säljs i poolbutiker. När vattnet är avklorerat kan ett alternativ alltså vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten ex gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta Upplands Väsby kommun om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall. Obs! Det är inte ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

 • Hur ändrar jag adressuppgifter på min vatten & avloppsfaktura?

  Du kontaktar Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00 eller via e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se

 • Jag har stopp i avloppet!

  Om du får stopp i avloppet bör du först försöka undersöka var det sitter.   Oftast sitter det inom fastigheten, men ibland kan det bero på ett fel i den allmänna ledningen på gatan. Om stoppet sitter i fastigheten och beror på utsläpp från denna är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen ända ut till den allmänna huvudledningen på gatan. Oftast räcker det med att ta dit en rörentreprenör men om stoppet sitter djupt ned kan ledningarna behöva spolas. Kontakta en firma som utför avloppsrensning. Beror stoppet på ett fel i den allmänna ledningen ska du kontakta Upplands Väsby kommun och göra en felanmälan. För att leta efter avloppsstoppet lyfter du försiktigt bort rensluckan i källargolvet ovanför den utgående avloppsledningen. Observera att det kan vara fullt med avloppsvatten under luckan. Om vattnet rinner i rensluckan finns stoppet inne i byggnaden. Om vattnet står helt stilla i rensluckan finns stoppet i ledningen utomhus. Tänk på att allt som inte hör hemma i avloppet kan orsaka stopp.  Ex som tamponger, hushållspapper, bomullspinnar samt olja och fett som stelnar och täpper till i rören. Du kan enkelt förebygga stopp genom att tänka på vad som hamnar i avloppet i badrum och kök.

 • Kan jag betala min vatten & avlopps faktura med autogiro?

  Med autogiro betalar du dina fakturor snabbt och enkelt. Autogiro innebär att angivet belopp på din faktura dras från ditt bankkonto på förfallodagen. Om du vill använda autogiro lämnar du ett medgivande om att pengar för betalning av dina räkningar från Upplands Väsby kommun får tas ut från ditt bankkonto. Medgivande kan endera lämnas direkt via Internetbank eller på särskild blankett.   Det tar ett par veckor att behandla din ansökan om autogiro. Din bekräftelse på att dina betalningar görs via autogiro är att betalningsavin på din räkning är makulerad. Om du vill beställa medgivandeblankett eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Väsby Direkt på tel. 08-590 970 00. OBS! Den som tecknar medgivandeavtal om autogiro måste vara fakturamottagare.

 • Kan jag betala min vatten & avlopps faktura med e-faktura?

  För att få e-faktura loggar du in på din internetbank och anmäler dig där att du vill ha e-faktura

 • Kan man dricka varmvatten direkt från kranen?

  Nej, varmvatten är inget livsmedel och ska inte användas till mat och dryck. Varmvattenledningar inomhus är ofta är gjorda av koppar och det löser ut i varmvatten. Det kan ge illamående och kräkningar för känsliga personer som små barn och äldre. Använd därför bara kallvatten till matlagning och dryck.

 • Mitt dricksvatten har blivit missfärgat, gul-brunt. Vad beror det på?

  Ledningsnätet är delvis gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Spola endast kallvatten.

 • Mitt dricksvatten har blivit vitt/gråvitt vad beror det på?

  Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

 • Vad betyder preliminär förbrukning på min vattenräkning?

  Det är den uppskattade vattenförbrukningen på en fastighet under ett år. Vattenmängden uppskattas mellan de två senaste avläsningarna.

 • Varför är det vatten i min vattenmätare?

  Vattnet strömmar genom vattenmätaren som gör att kugghjulen snurrar och på så sätt mäts vattenförbrukningen.

Sidansvarig: Per Lagheim
Senast uppdaterad 17 juni 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster