Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Husdjur

Att ha djur innebär både glädje och ansvar. Du som skaffar ett sällskapsdjur måste ta ansvar för att djuret får rätt skötsel och mår bra. Du har också ansvar för att inte andra människor störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen.

Miljöbalken och förordningar

I miljöbalken med förordningar återfinns bestämmelser som du som djurägare måste känna till.
 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kapitlet) innebär att t ex en djurägare ska se till att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Olägenhet för människors hälsa

Risk för olägenhet för människors hälsa är ett centralt begrepp i miljöbalken. Miljöbalken ska tillämpas så att människor skyddas mot sådan störning.

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Detta innebär även sådana störningar som kan påverka människors välbefinnande.
 
Djur kan vara störande på olika sätt, några exempel

  • Störa genom ljud, t ex ihållande hundskall eller skällande på olämpliga tider
  • Förorena med avföring
  • Ge upphov till lukt, t ex katter som kissar
  • Orsaka flugproblem, t ex från kaninburar på balkonger
  • Ge allergiska besvär, t ex om häststall placeras alltför nära bostäder

Tillsyn

Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet när det gäller miljöbalkens bestämmelser om djurhållning. Nämnden kan genom föreläggande eller förbud ställa krav på djurhållningen.

Övriga bestämmelser

Djurskyddslagen
När det gäller djur som far illa, storlek på burar, transport med mera gäller djurskyddslagen. Tillsynen ligger hos länsstyrelsen.

Lag om tillsyn över hundar och katter.
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Tillsyn ligger hos polisen

Lokala hälsoskyddsföreskrifterna
För att hålla vissa djur inom planlagt (tätbebyggt) område, krävs särskilt tillstånd från miljönämnden enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

2 § Tillstånd krävs för

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Med sällskapsdjur menas djur som enbart och i litet antal hålls för nöjes/sällskaps skull och inte för ekonomiskt utbyte.
 
Lokala ordningsföreskrifter
Ytterligare bestämmelser om bland annat kopplingstvång för hundar och märkning av katt återfinns i lokala ordningsföreskrifterna. Tillsyn ligger hos polisen. 

Sidansvarig: Caroline Erhardt
Senast uppdaterad 25 februari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster