Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Dispenser

Du kan få dispens från ordinarie sophämtning, latrin- och slamtömning. Uppehåll i sophämtning och förlängt hämtningsintervall prövas av miljönämnden. Sedan årsskiftet 2015/2016 tas en fast avgift ut för handläggningen av avfallsdispenser. Avgiften är för närvarande 1127 kronor.  

Via e-tjänsterna ansöker du om ändrat hämtningsintervall eller uppehåll för hämtning av sopor och latrin. Information om de olika avfallsdispenserna följer nedan.

Ändrat hämtningsintervall

  • Hushåll som anmält kompostering av matavfall till kommunen, eller som fått tillstånd att använda avfallskvarn, kan efter ansökan medges förlängt hämtningsintervall för brännbart hushållsavfall. Här hittar du mer information om kompostering.

För permanentbostad ska ansökan om längre hämtningsintervall vara miljönämnden tillhanda senast sex veckor före det datum som det nya intervallet ska börja gälla ifrån.

För fritidsbostad ska ansökan vara miljönämnden tillhanda senast 1 mars samma år.

Uppehåll i hämtning

För permanentbostad kan uppehåll i sophämtningen medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst tre månader. Ansökan skall vara miljönämnden tillhanda senast sex veckor före avsedd uppehållsperiod.

För fritidsbostad kan uppehåll i sophämtningen medges om fastigheten inte kommer att användas under hämtningsperioden (1 maj - 31 oktober). Ansökan skall vara miljönämnden tillhanda senast 1 mars samma år.

För gemensamhetsanläggningar kan enskilda delägare inte medges dispens i det enskilda fallet.

Uppehåll i sophämtningen beviljas i regel för max 1 år i taget.

Handläggning av avfallsdispenser

Efter att du skickat in din ansökan kommer den att registreras och diarieföras innan den tilldelas en handläggare. Därefter granskas din ansökan och eventuellt hör vi av oss till dig om kompletteringar behövs i ärendet. Efter handläggningen av ansökan kommer miljönämnden att fatta ett beslut i ärendet. 

För handläggningen av avfallsdispenser tas en fast avgift ut enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016 § 196. Avgiften är för närvarande 1127 kronor.

Alla dispenser är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller om förutsättningarna ändras.  

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 25 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster