Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Arlanda och flygbuller

Upplands Väsbys närhet till Arlanda flygplats innebär att du som invånare i kommunen kan störas av flygbuller. Det är främst inflygningarna söderifrån till bana 1 (över Runby) och 3 (över Väsby centrum, Sigma och Löwenströmska) som ger upphov till buller, men även ljud från startande flygplan kan beröra delar av kommunen.

Tillstånd

Arlandas verksamhet regleras i ett miljötillstånd som vann laga kraft i maj 2015. Det är Swedavia som driver flygplatsen som lämnat in ansökan om tillstånd och Mark- och miljööverdomstolen som har fattat beslut om tillståndet. I tillståndet finns ett antal villkor som bland annat anger hur starter och landningar får ske. Vissa av villkoren är fortfarande inte fastställda. Det är Swedavia i samråd med länsstyrelsen som ska föreslå förslag på precisa formuleringar av dessa fortfarande öppna villkor. Upplands Väsby och Sigtuna kommun är också delaktiga i samrådet.

Tillsyn

Länsstyrelsen bedriver tillsynen på Arlandas verksamhet utifrån miljö- och hälsoperspektiv. Det innebär att det är länsstyrelsen som ska kontrollera att Swedavia följer sitt tillstånd och de lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön.

Kommunens roll

Kommunen har under många år bevakat miljötillståndsgivningen och påtalat problemen att inflygningar över tätorten påverkar väsbybornas hälsa samt att byggandet av nya bostäder försvåras avsevärt. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren har oavsett partifärg och majoritet betonat vikten av denna fråga. Bevakning har skett genom deltagande på domstolsförhandlingarna, inlämnande av yttranden och inlägg inför förhandlingar samt samråd och lobbyverksamhet på många olika nivåer och i olika instanser. Kommunen har anlitat såväl juridisk som flygteknisk expertis för att på ett professionellt sätt kunna driva detta arbete.

Kommunen har inget tillsynsansvar över Arlanda. Klagomål på flygbuller som inkommer till kommunen vidarebefordras till länsstyrelsen. Kommunen bevakar dock att länsstyrelsen genomför sin tillsyn.

Vart vänder jag mig med klagomål på flygbuller?

Om du störs av flygbuller ska du i första hand vända dig till länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över Arlanda. Om det är någon särskild plats och tid som du störts är det bra att uppge det. Du kan också kontakta Swedavia som driver Arlanda då de kan svara direkt på om det förekommit några avvikande flygningar och även för statistik över antalet klagomål.

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen: 010-223 10 00, stockholm@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter Swedavia: 010-109 00 00, info@swedavia.se

Klagomål på flygbuller som inkommer till kommunen vidarebefordras till länsstyrelsen. Klagomålen registreras dock hos kommunen som statistiskt underlag.

Varför måste flygplanen flyga över Väsby centrum?

När bana 3 byggdes föreslog Luftfartsverket som då drev Arlanda att tillståndet till tredje banan skulle ges med villkoret att man skulle tillämpa så kallade kurvade inflygningar, vilket betyder flyga runt tätorten vid landning. Swedavia har i ansökan för nytt miljötillstånd för Arlanda uppgett att den tekniska utvecklingen ännu inte möjliggör kurvade inflygningar eftersom dessa inte skulle kunna utföras med tillräcklig flygsäkerhet. Ett av de villkor som man nu diskuterar i det nya tillståndet är i vilken utsträckning man redan i dag bör använda icke-raka inflygningar. Swedavia och kommunen har olika uppfattningar om detta.

Vad gäller för nattliga inflygningar?

Normalt får bana 3 inte användas för inflygningar efter kl 22. Enligt tillståndet får dock andra in- och utflygningsförfaranden tillämpas när flygsäkerheten, banarbeten och motsvarande omständigheter föranleder det.

Var finns mark- och miljödomstolens beslut och ansökningshandlingarna?

Lättast är att hitta dessa här: http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/miljo/miljotillstand/länk till annan webbplats

Hur fungerar Swedavias egenkontroll?

Enligt lag ska den som bedriver en verksamhet som påverkar miljön genomföra så kallad egenkontroll, det vill säga ha rutiner för att mäta och redovisa verksamhetens miljöpåverkan. Swedavia lämnar in rapporter ”flygvägs- och flygbullerkontroll” kvartalsvis till länsstyrelsen. Kommunen får dessa rapporter för kännedom. I rapporterna redovisas antalet starter och landningar under perioden och vilka avvikelser som har skett. Det anges om avvikelserna är så stora så att ett villkor inte har uppfyllts, till exempel om ett flygplan har avvikit från inflygningsbanan eller gått på för låg höjd. Swedavia har fasta mätpunkter nära flygplatsen där flygbullernivåerna mäts. Utifrån uppmätta nivåer i dessa punkter kan därefter flygbullernivåerna i ett större område runt Arlanda beräknas.


Sidansvarig: David Lundqvist
Senast uppdaterad 15 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster